Dychotomia postrzegania bohaterstwa w opinii oficerów starszych Sił Zbrojnych RP

Słowa kluczowe: patriotyzm, antypatriotyzm, ideał wychowawczy, bohater, antybohater

Abstrakt

Patriotyzm jako kategoria etyczno-moralna pełni ważną rolę w życiu społecznym w tym także w utrzymaniu zdolności państwa do zapewnienia oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa narodowego. Obecne szerokie pojmowanie patriotyzmu i jego roli wynika z tradycji kulturowej a determinowane było ponad tysiącletnią burzliwą historią państwa polskiego. Aby kształtować postawy patriotyczne (obywatelskie przedkładanie dobra wspólnego nad dobro osobiste) celowym jest posługiwać się w procesie wychowania wzorcami osobowymi patriotyzmu i antypatriotyzmu. Poprzez poszukiwanie i wskazywanie ideałów moralnych, epistemicznych, w tym także patriotycznych na potrzeby praktyki wychowawczej zaspokaja się oczekiwanie młodzieży na autorytety, wzorce osobowe posiadające te wszystkie cechy, wartości do których w działalności wychowawczej dążymy. Celem badań była identyfikacja współczesnych wzorców patriotycznych oficerów starszych Sił Zbrojnych RP. W badaniach własnych zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankietowania. Wyniki badań pozwalają na następujący wniosek ogólny: zauważalna dychotomia postrzegania postaci jako wzorców patriotyzmu lub antypatriotyzmu jest konsekwencją postrzegania tych samych czynów dwubiegunowo - jako bohaterstwa lub antybohaterstwa.

Bibliografia

Adamczak H., Problemy wychowania ideowo-moralnego, patriotycznego i internacjonalistycznego w MW PRL Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej, Gdynia, 1985.

Adamczak H.,. O bohaterach i bohaterstwie, „Przegląd Morski” 1984, nr 5.

Adamek K., Kształtowanie postaw patriotycznych podchorążych, „Wojsko i Wychowanie”, 1996, nr 09.

Dudzikowa M., Czerepaniak-Walczak M., Wychowanie, pojęcia, procesy, konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, T.4., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2008.

Gazd Z., Patriotyzm społeczeństwa a obronność kraju, „Wojsko i Wychowanie”, 1995, nr 04.

Henning K., Wychowanie patriotyczne, Pedagogika-polityka bezpieczeństwa-polityka historyczna, Wydawnictwa Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź, 2017.

Itrich-Drabarek J., Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych, Difin, Warszawa, 2016.

Jedynak S., Mały słownik etyczny, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1999.

Klimczak Z., Cele wychowania wojskowego, „Wojsko i wychowanie”, 1991, nr 1.

Kloczkowski J., Patriotyzm Polaków: studia z historii idei, Ośrodek myśli politycznej, WSE im. ks. Józefa Tischnera, Kraków, 2006.

Kot S., Historia wychowania T.1, Wydawnictwo Żak, Warszawa, 1996.

Kotliński A., 1996. Patriotyzm w wychowaniu przyszłego oficera, „Wojsko i Wychowanie”, 1996, nr 11.

Lipski J. J., Dwie ojczyzny-dwa patriotyzmy (uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 1981.

Malinowski L., Barwy patriotyzmu, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa, 1987.

Michalik M., Patriotyzm, Tradycja i współczesność: zarys rozwoju społeczno-politycznego, Wyd. MON, Warszawa 1979.

Morody M., Sens teoretyczno-a sens empiryczny pojęcia postawy, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1976.

Nowak A., Polski patriotyzm wieku niewoli – trzy formuły, w: http://mec.edu.pl/?p=588 [12.09.2019 r.]

Nowak A., Zięba A., Formuły patriotyzmu w Europie wschodniej i środkowej. Od starożytności do nowoczesności, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 2009.

Płoski T., Ojczyzna i powinności patriotyczne, „Wojsko i Wychowanie”, 1995, nr 07.

Radkiewicz P., Patriotyzm, etnocentryzm, nacjonalizm. Perspektywa makropsychologiczna, PWN, Warszawa, 2019.

Salij J., Patriotyzm dzisiaj, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, Poznań, 2005.

Sobecki M., Rola refleksyjności w kreowaniu tożsamości kulturowej – kontekst pedagogiczny, Studia Pedagogiczne, t. L/2017, journals.pan.pl › Content › PDF › 08+Sobecki [10.12.2019].

Staszic S., Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, w: http://rcin.org.pl/Content/731/Wa51_2760_PAN-I-2829_r1926-nr90_Uwagi-nad-zyciem-Jana-Zamoyskiego.pdf [12.10.2019].

Sztumski J., Patriotyzm lokalny, „Wojsko i Wychowanie”, 1996, nr 06.

Tischner J., Polski młyn, Wydawnictwo Nasza Przeszłość, Kraków, 1991.

Żegnałek K., Kształtowanie humanistyczne i wychowanie, „Wojsko i wychowanie”, 1994, nr 4.

Opublikowane
2021-06-30
Dział
Artykuły recenzowane