Działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny. Wybrane problemy

Słowa kluczowe: dowodzenie i kierowanie, wojska lądowe, logistyka wojskowa, logistyka poziomu taktycznego

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę analizy procesu kierowania zabezpieczeniem logistycznym na poziomie taktycznym w świetle wprowadzonych w ostatnim czasie dokumentów dotyczących dowodzenia i kierowania w działaniach lądowych. W pierwszej kolejności opisano istotę kierowania zabezpieczeniem logistycznym, następnie dokonano krótkiej charakterystyki stosowanego dotychczas modelu przebiegu procesu kierowania zabezpieczeniem logistycznym. W dalszej kolejności scharakteryzowano zadania organów kierowania zabezpieczeniem logistycznym w cyklu dowodzenia zgodnym z modelem opisanym w dokumencie Dowodzenie i kierowanie w działaniach lądowych DT-3.2.2(B) oraz przedstawiono wnioski końcowe.

Bibliografia

W. Kitler, A. Skrabacz, Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Pojęcie, organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2010.

W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System. Wyd. AON, Warszawa 2011.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997, nr 78, poz.483).

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. 1967, nr 44, poz. 220).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991, nr 81, poz. 351).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarne (Dz.U. 1991, nr 88, poz. 400).

Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o urzędzie Ministra Obrony Narodowej. (Dz.U. 1996, nr 10, poz. 56).

Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 roku o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, (Dz.U. 1996, nr 106, poz. 491).

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 roku o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz.U.1996, nr 106, poz.492).

Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej. (Dz.U. 1997, nr 141, poz.943).

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 2002, nr 62, poz. 558).

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 roku o stanie wyjątkowym (Dz.U. 2002, nr 113, poz. 985).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 roku o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. 2002, nr 156, poz. 1301).

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. (Dz.U. 2007 nr 89, poz. 590).

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2008, nr 234, poz.1670).

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Dziennik Urzędowy UE z dn. 20.03.2019; L77.I).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 w sprawie Obrony Cywilnej (Dz.U. 1993, nr 93, poz. 429).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. 2002, nr 96, poz. 850).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz.U.2004, nr 152, poz. 1599).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 roku w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. 2004, nr 203, poz.2081).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz.U. 2004, nr 219, poz. 2218).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. 1997, nr 95, poz. 581).

Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. 2007, nr 216, poz.1604).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. 2014, poz. 1265).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. 2015, poz. 2088).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. 2019, poz. 2264).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 roku w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej (Dz. U. 2002, nr 169, poz. 1391).

Opublikowane
2021-06-30
Dział
Artykuły recenzowane