Dziedziny, zakres i zasady pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce

Słowa kluczowe: system obronny państwa, pozamilitarne przygotowania obronne państwa, administracja publiczna

Abstrakt

Pozamilitarne przygotowania obronne państwa są procesem podejmowania określonych działań przez organy właściwe w tym zakresie, na podstawie obowiązującego prawa. Ważnym aspektem w procesie tych przygotowań, zapewniającym racjonalne postępowanie wszystkich jego uczestników, jest określenie dziedzin, zakresu oraz zasad (reguł) obowiązujących w procesie tych przygotowań. Sentencją mojej pracy na etapie pogłębiania wiedzy w przedmiotowym zakresie, było powszechnie znane powiedzenie, że dziś nie wystarczy „wiedzieć, że” ani „wiedzieć jak”, ale trzeba „wiedzieć dlaczego”. Kierując się tą maksymą, a także potrzebą usystematyzowania wiedzy z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa, w niniejszym opracowaniu zostały przedstawione dziedziny, zakres oraz zasady obowiązujące w procesie tych przygotowań.  Zaprezentowane w artykule treści są rezultatem dociekań autora nad wybranymi problemami pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa w integrującym się systemie bezpieczeństwa narodowego. Uwzględniając charakter problemu, należy pamiętać, że pozamilitarne przygotowania obronne państwa stanowią rozległy interdyscyplinarny obszar poznania. Przyjęte zatem musiały być przez autora pewne ograniczenia nawiązujące do tytułu opracowania, co w konsekwencji doprowadziło do wyboru określonych priorytetów.

Bibliografia

Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe. Podstawowe kategorie, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, „Zeszyt Problemowy” nr 1 (61) 2010.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).

Kuliczkowski M., Przygotowania obronne w Polsce. Uwarunkowania formalnoprawne, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji, Wydawnictwo AON - Sygn. 6181/13, Warszawa 2013.

Kuliczkowski M., Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce. Próba systematyzacji procesualnych oraz funkcjonalnych aspektów przygotowań, Wydawnictwo AON, Sygn. AON 6415/16, Warszawa 2016.

Kuliczkowski M., Sawicki L., Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce. Podręcznik, Wyd. ASzWoj, sygn. ASzWoj 6642/19, Warszawa 2020.

Pawłowski J., Zdrodowski B., Kuliczkowski M. (redakcja naukowa), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.

Sułek M., Programowanie gospodarczo-obronne, BELLONA, Warszawa 2008.

Opublikowane
2021-06-30
Dział
Artykuły recenzowane