ZEWNĘTRZNE ZAGROŻENIE PAŃSTWA I NAPAŚĆ ZBROJNA W UJĘCIU PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO I KRAJOWEGO. ASPEKTY MATERIALNE I FORMALNE – ZARYS METODOLOGICZNY

Słowa kluczowe: zewnętrzne zagrożenie, napaść zbrojna, agresja, stan wojny, czas wojny, stan wojenny

Abstrakt

W aktach normatywnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej zauważyć można pojęcia związane z zagrożeniem państwa i wojną, które jednak albo nie posiadają definicji legalnej, albo ich definicja wymaga doprecyzowania bądź nawet zmiany. Występują także zwroty, świadczące o niekonsekwencji ustrojodawcy i ustawodawcy. Przede wszystkim jednak, gros pojęć wywołuje problemy interpretacyjne.  Do takich pojęć zaliczyć można: „zewnętrzne zagrożenie” oraz „napaść zbrojna”, a także „bezpośrednie zewnętrzne zagrożenie”, „czas wojny”, „stan wojny”, „stan wojenny”, „wojna”, „agresja”.

Bibliografia

Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2002.

Jagielski J., Rozważania nad pojęciem i istotą prawa administracyjnego materialnego [w:] red. R. Hauser, Z. K. Niewiadomski, A. Wróbel, System prawa administracyjnego. Prawo administracyjne materialne, Tom VII, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017.

Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Wyd. AON, Warszawa 2011.

Kitler W., Formalne i materialne aspekty funkcjonowania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych [w:] Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w systemie obronnym państwa polskiego, red. nauk. T. Kośmider, Wyd. AON, Warszawa 2014.

Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe. Teoria i praktyka, Wyd. TWO, Warszawa 2020.

Kowalski M., Ius ad bellum a systemowy charakter prawa międzynarodowego [w:] Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, red. nauk. R. Kwiecień, Wyd. UMCS, Lublin 2015.

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. H. Knysiak-Sudyka, Wyd. WoltersKluwer, Warszawa 2019.

Kołodziejczak M., Definicyjno-prawne regulacje wojny oraz terminów pochodnych, „Roczniki Nauk Prawnych” 2018, nr 28(4).

Kołodziejczak M., Funkcjonowanie Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. ASzWoj, Warszawa 2020.

Kwiecień R., Konkluzja: Państwo i prawo międzynarodowe – „żyjąca symbioza”? [w:] Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, red. nauk. R. Kwiecień, Wyd. UMCS, Lublin 2015.

Leksykon wiedzy wojskowej, Wyd. MON, Warszawa 1979.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, pod kier. J. Pawłowskiego, Wyd. IV, Wyd. AON, Warszawa 2002.

Opublikowane
2021-12-21
Dział
Artykuły recenzowane