PRAWNO-ORGANIZACYJNE ZASADY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ORGANÓW DOWODZENIA SIŁ ZBROJNYCH W WARUNKACH ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA PAŃSTWA I W CZASIE WOJNY

Słowa kluczowe: Strefa bezpośrednich działań wojennych, zewnętrzne zagrożenie państwa, gotowość obronna państwa

Abstrakt

W tekście autorzy odnieśli się do wprowadzenia metodologicznego problematyki zapewnienia prawno-organizacyjnych uwarunkowań funkcjonowania państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia i w czasie wojny. Wyjaśniono podstawowe pojęcia dotyczące tej problematyki, jak również określono cele badań we wskazanym zakresie oraz możliwy do przyjęcia główny problem badawczy i szczegółowe problemy badawcze. W dalszej części, na podstawie analizy regulacji prawnych, literatury przedmiotu autorzy przedstawili podstawowe zagadnienia związane z podniesionym tematem, w tym kwestie dotyczące gotowości obronnej państwa, funkcjonowania organów administracji publicznej w tym wojskowej oraz przywrócenia stanu normalnego funkcjonowania państwa po wojnie.

Bibliografia

Chomoncik S., Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Komentarz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019.

Andruszkiewicz M., Breczko A., Oliwniak S. (red.), Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, TEMIDA2, Białystok 2015.

Boć J. (red.), Administracja publiczna, Kolonia Limited, Łódź 2003.

Brzeziński M., Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.

Drabik L. (red.), Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 2008.

Falkowski Z., Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014.

Goszczyńska M., Człowiek wobec zagrożeń. Uwarunkowania oceny i akceptacji ryzyka, Warszawa 1997

Jemioło T. (kier. nauk.), Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym RP, cz. 2, pk. „Bezpieczeństwo RP”, AON, Warszawa 2007.

Juchniewicz M., Polacy w ruchu partyzanckim 1941-1944, Warszawa 1973.

Kaczmarek J., Łepkowski W., Zdrodowski B., Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, wydanie 6, AON, Warszawa 2008.

Kaczmarek W. (red.), Operacje obronne w wymiarze narodowym, AON, Warszawa 2003.

Kulczycki R., Włodarski A., Kasprzewski A. (red. nauk.), Perspektywiczny model systemu obronnego państwa „KRAJ”, AON, Warszawa 1995.

Laprus M. (kier. nauk.), Leksykon wiedzy wojskowej, MON, Warszawa 1979.

Lewandowski G. (kier. nauk.), Administracja wojskowa na terenach zajętych i okupowanych na przykładzie konfliktów zbrojnych na przełomie XX i XXI wieku, AON, Warszawa 2015.

Łoś R., Współczesne konflikty zbrojne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Machiavelli Niccolò, Książę, tłum. A. Klimkiewicz, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2005.

Marczak J. (kier. nauk.), Państwo podziemne. Wybrane problemy, AON, Warszawa 1999.

Krzymiński J., Demobilizacja sił zbrojnych po zakończonym konflikcie zbrojnym, rozprawa doktorska, kier. nauk. J. Zubek, AON, Warszawa 2001.

Nowak D., Zagórska A., Żyła M. (red.), Si vis pacem para bellum – dyplomacja czy siła?, ASzWoj, Warszawa 2017.

Nowak D., Lewandowski G., Funkcjonowanie administracji publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych. Wybrane aspekty prawno-administracyjne, ASzWoj, Warszawa 2020.

Pawłowski J., Zdrodowski B., M. Kuliczkowski M. (red. nauk.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2020.

Pazura G., Współczesne konwencjonalne siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, UMCS, Lublin 2010.

Piątek Z. (kier. nauk.), Demobilizacja sił zbrojnych po zakończonym konflikcie zbrojnym, AON, Warszawa 2007.

Pindel K., Obrona terytorialna w II Rzeczypospolitej, Bellona, Warszawa 1995.

Polak A., Sztuka Wojenna, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2014.

Stankiewicz W., Konwersja zbrojeń. Oczekiwania i fakty, Bellona, Warszawa 1999

Szynowski R. (kier. nauk.), Model funkcjonowania administracji wojskowej w warunkach profesjonalizacji sił zbrojnych, AON, Warszawa 2011.

Ścibiorek Z., Założenia odpierania agresji (aspekty narodowe i koalicyjne), praca naukowo-badawcza, AON, Warszawa 2001.

Tyburska A. (red.), Przygotowania obronne w Policji. Wybrane zagadnienia i akty prawne, WSPol, Szczytno 2014.

Wróbel J., Samorząd terytorialny w realizacji potrzeb obronnych, AON, Warszawa, 2014.

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Liber, Warszawa 2000.

Opublikowane
2021-12-21
Dział
Artykuły recenzowane