OCHRONA, OBRONA I BEZPIECZEŃSTWO GRANICY PAŃSTWOWEJ W WARUNKACH ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA PAŃSTWA I W CZASIE WOJNY

Słowa kluczowe: system ochrony granicy państwowej, ochrona granicy, obrona granicy, bezpieczeństwo granicy, zewnętrzne zagrożenie państwa, strefa nadgraniczna, obszar przygraniczny

Abstrakt

W przedstawianym artykule autorzy odnieśli się do wprowadzenia metodologicznego problematyki zapewnienia obrony, ochrony i bezpieczeństwa granicy państwowej w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny. Wyjaśniono pojęcie systemu bezpieczeństwa narodowego, podsystemu ochrony granicy państwowej, granicy państwowej oraz zagrożeń tradycyjnych i współczesnych (hybrydowych) godzących
w bezpieczeństwo terytorium państwa. Celem głównym badań i dalszych rozważań badawczych autorów w zakresie określenia we wskazanym zakresie ochrony i obrony granicy będzie udzielenie odpowiedzi i otrzymanie nowej wiedzy w aspekcie koordynacji służb państwa wydzielonych do obrony jego terytorium oraz wskazanie nowego modelu zintegrowanych działań o charakterze obronno-ochronnym. Ważnym w opinii autorów jest nie tylko centralizacja zarządzania bezpieczeństwa granicy państwowej, obszaru terytorium państwa w strefie, czy w obszarze przygranicznym. Najistotniejsze w opinii autorów jest przygotowanie służb mundurowych, administracji publicznej do przygotowania obrony granicy państwowej we wszystkich jej 4 domenach: lądowej, morskiej, powietrznej i cyberprzestrzeni. Dlatego też przygotowywany podsystem ochrony granicy państwowej musi być stale już w czasie pokoju dostosowywany do zmieniających się zagrożeń oraz wyzwań występujących w czasie pokoju, kryzysu oraz w czasie wojny.

Bibliografia

Banasik M., Rogozińska A. (red. nauk.), Perspektywy zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego kreowanych przez Federację Rosyjską, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2019.

Brzeziński M., Odrębność stanu wojennego od pozostałych stanów nadzwyczajnych, „Studia Politologiczne” 2018, vol. 49.

Czuryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K., Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2016.

Dominiczak H., Dzieje kresów i Granicy państwa polskiego na wschodzie od czasów najdawniejszych do 1945 roku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018.

Dominiczak H., Granice państwa i ich ochrona na przestrzeni dziejów, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1997.

Elak L. (red. nauk.), Bezpieczeństwo wschodniej granicy, ASzWoj, Warszawa 2019.

Elak L. (red. nauk.), Ochrona granicy państwowej. Wybrane aspekty, ASzWoj, Warszawa 2017.

Gąsiorek K., Skwarek Z., Siły Zbrojne w przeciwdziałaniu i likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa publicznego. I Etap badań, AON Warszawa 2009.

Grenda B., Środowisko bezpieczeństwa europejskiego w świetle zagrożeń militarnych ze strony Rosji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019.

Jurga T., Obrona Polski 1939, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990.

Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, AON, Warszawa 2011.

Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe teoria i praktyka, TWO, Warszawa 2020.

Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe. Podstawowe kategorie, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji, Zeszyt Problemowy TWO, nr 1(61) 2010, Warszawa 2010.

Kitler W., Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe, Adam Marszałek, Toruń 2018.

Kurzępa E., Stany nadzwyczajne w polskim porządku prawnym, Poltext, Warszawa 2017.

Laskowski M., (red. nauk.), Straż Graniczna RP w systemie ochrony granicy państwowej, ASzWoj, Warszawa 2020.

Lisiecki M., Obrona i ochrona granicy państwowej Polski jako element bezpieczeństwa państwa, Studia i materiały nr 60, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1993.

Lubiewski P., Nielegalna imigracja przeciwdziałanie. Aspekty instytucjonalne i prawne, cz.2., WSPol, Szczytno 2018.

Lubiewski P., Nielegalna imigracja. Zagrożenia bezpieczeństwa, cz.1., WSPol, Szczytno 2016.

Madej M., Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2007.

Majewski P.M., Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2019.

Markiewicz S., (red. nauk.) Scenariusz przebiegu konfliktu hybrydowego, ASzWoj, Warszawa 2019.

Misiuk A., Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

Mróz Barbara, System ochrony granicy państwowej wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa, „Jorunal of Modern Science" 2016, t. 2/29.

Niedzielski D., Zagrożenia hybrydowe. Podstawowe informacje i zdolności Sił Zbrojnych RP, „Kwartalnik Bellona” 2016, nr2.

Ochał A., Tarcza II Rzeczypospolitej. Korpusu Ochrony Pogranicza 1924-1939, IPN, Warszawa 2018.

Pacek B., Grochocka J.A. (red. nauk.), Wojna hybrydowa na Ukrainie. Wnioski i rekomendacje dla Europy i świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Piotrków Trybunalski 2017.

Pawłowski J., Zdrodowski B., Kuliczkowski M., (red. nauk.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.

Prochowicz J., Formacje Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939 roku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2003.

Reczkowski R., Operacja krymska – rosyjska koncepcja wojny hybrydowej, „Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku”, zbiór studiów (red. nauk.) M. Giętkowski i Ł. Nadolski, t. I, Muzeum Wojsk Lądowych, Bydgoszcz 2015.

Rokiciński K., Zagrożenia asymetryczne w regionie bałtyckim, BEL Studio, Warszawa 2006.

Rutkowski C., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Tożsamość-kierowanie-zarządzanie, WSZiP, Warszawa 2010.

Sobczyński M., Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.

Sobolewski G., Majchrzak D. (red. nauk.), Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego, AON, Warszawa 2012.

Sójka W., Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i ich scenariusze dla Polski w XXI wieku, ASzWoj, Warszawa 2020.

Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, ISP PAN, Warszawa 1996.

Wawrzusiszyn A., Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.

Wiśniewski B., Jakubczak R., (red. nauk.), System ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Stan obecny i prognozy na przyszłość, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2015.

Wojtaszczyk K., Materska-Sosnowska A. (red. nauk.), Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2009

Zieliński E., Nauka o państwie i polityce, Wydawnictwo Hipsa, Warszawa 1999.

Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2007.

Opublikowane
2021-12-21
Dział
Artykuły recenzowane