ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W WARUNKACH ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA PAŃSTWA I W CZASIE WOJNY – WYBRANE ASPEKTY

Słowa kluczowe: : bezpieczeństwo i porządek publiczny, zewnętrzne zagrożenie państwa, wojna, stany nadzwyczajne, Policja

Abstrakt

W tekście autorzy odnieśli się do wprowadzenia metodologicznego problematyki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny. Wyjaśniono pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak również określono cele badań we wskazanym zakresie oraz możliwy do przyjęcia główny problem badawczy i szczegółowe problemy badawcze. W dalszej części tekstu, na podstawie analizy regulacji prawnych, literatury przedmiotu oraz korzystając z doświadczeń historycznych autorzy przedstawili podstawowe zagadnienia związane z podniesionym tematem, w tym kwestie stosowania stanów nadzwyczajnych, spodziewanych zagrożeń, sposobów wykorzystania Policji oraz konieczności rozważenia podziału sił i środków wobec zwiększonej liczby zadań.

Bibliografia

Brzeziński M., Odrębność stanu wojennego od pozostałych stanów nadzwyczajnych, „Studia Politologiczne” 2018, vol. 49.

Czapska J., Bezpieczeństwo obywateli. Studium z zakresu polityki prawa, Kraków 2005.

Czapliński W., Bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny – próba konstrukcji teoretycznej, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1929, nr 19, [w:] J. Jóźwiak, Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego jako zadanie jednostek samorządu terytorialnego – zarys problematyki, Zeszyty naukowe Instytutu Administracji AJD w Częstochowie 2(14)/2016.

Gąsiorek K., Skwarek Z., Siły Zbrojne w przeciwdziałaniu i likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa publicznego. I Etap badań, AON Warszawa 2009.

Jurga T., Obrona Polski 1939, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990.

Kurzępa E., Stany nadzwyczajne w polskim porządku prawnym, Poltext, Warszawa 2017.

Majewski P.M., Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2019.

Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, Wydawnictwo Akademickie

i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Misiuk A., Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

Niedzielski D., Zagrożenia hybrydowe. Podstawowe informacje i zdolności Sił Zbrojnych RP, „Kwartalnik Bellona” 2016, nr 2.

Opałek K., Wróblewski J., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969.

Przygotowania obronne państwa 1935–1939. Tom 6/1: Prawo i administracja, red.

A. Wesołowski, Centralne Archiwum Wojskowe, Warszawa 2014.

Radajewski M., Procedura wprowadzania stanów nadzwyczajnych – wybrane problemy, „Przegląd Prawa Publicznego” 2015, nr 6.

Reczkowski R., Operacja krymska – rosyjska koncepcja wojny hybrydowej, „Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku”, zbiór studiów red. M. Giętkowski i Ł. Nadolski, t. I, Muzeum Wojsk Lądowych, Bydgoszcz 2015.

Słownik współczesnego języka polskiego, Wyd. Wilga, Warszawa 1996.

Socha R., Przygotowania obronne Policji w latach 1919–2019 w 100–lecie powstania formacji, „Wiedza Obronna” 2020, nr 1.

Stawecki T., Instrumentalne traktowanie prawa - różne perspektywy, [w:] Prawo i ład społeczny, księga jubileuszowa dedykowana profesor Annie Turskiej, Warszawa 2000.

Ura E., Pojęcie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, Warszawa 1974.

Winiarski B., Bezpieczeństwo, arbitraż, rozbrojenie, Warszawa, 1928.

Wojna hybrydowa na Ukrainie. Wnioski i rekomendacje dla Europy i świata, red. nauk.

B. Pacek, J.A. Grochocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2017.

Zaborowski J., Administracyjno-prawne ujęcie pojęć bezpieczeństwo publicz¬ne i porządek publiczny, niektóre uwagi w świetle unormowań prawnych, „Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych", Warszawa 1985, nr 41.

Zieliński E., Nauka o państwie i polityce, Wyd. Hipsa, Warszawa 1999.

Zięba R., Kategorie bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. naukowa D. B. Bobrów, E. Haliżak, R. Zięba, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 1997.

Zubrzycki W., Antyterrorystyczne formacje policyjne w przypadku zbrojnej agresji na RP, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2014.

Opublikowane
2021-12-21
Dział
Artykuły recenzowane