ZAPEWNIENIE PRZETRWANIA LUDNOŚCI CYWILNEJ W WARUNKACH ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA PAŃSTWA I W CZASIE WOJNY – WYBRANE PROBLEMY

Słowa kluczowe: ochrona ludności cywilnej, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, zewnętrzne zagrożenie państwa, wojna

Abstrakt

W swoich rozważaniach autorzy odnieśli się do wprowadzenia metodologicznego do problematyki zapewnienia przetrwania ludności cywilnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny. Przybliżono pojęcie ochrony ludności, a następnie wskazano cele badań w przedmiotowym zakresie oraz możliwy do przyjęcia główny problem badawczy i związane z nim szczegółowe problemy badawcze, a także hipotezę badawczą (ogólną i szczegółowe). W dalszej części, w oparciu o analizę zapisów prawnych (obowiązujących, jak również procedowanych), literatury przedmiotu oraz przy wykorzystaniu dotychczasowych doświadczeń                       w przedmiotowej materii, autorzy przedstawili wybrane zagadnienia oscylujące wokół przedmiotu badań (potencjalne i rzeczywiste zagrożenia, wykorzystanie sił i środków do przeciwdziałania i walki, problemy organizacyjno-prawne, organizacyjno-kompetencyjny zakres obowiązków podmiotów – zgodnie z właściwością rzeczową). Finalnie wskazano dostrzegalne niedomagania i zaprezentowali postulowane zmiany ukierunkowane na zwiększenie efektywności w zapewnieniu przetrwania ludności cywilnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny.

Bibliografia

Chęciński J., Ochrona ludności we współczesnej wojnie, Wyd. III, MON, Warszawa 1977.

English Language Dictionary, The University of Birmingham, Birmingham 1990.

Fedorowicz A., Gotowość na wypadek „W”, „Focus” 2016, nr 2/245.

Flemming M., Gołębiewski J., Olbryś S., Ochrona ludności – wybrane zagadnienia, Urząd Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Warszawa 1997.

Kitler W., Skrabacz A., Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Pojęcie, organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2010.

Michailiuk B., Funkcjonowanie budowli ochronnych w aspekcie ochrony ludności [w:] Kopczewski M., Kurkiewicz A., Mikołajczak S. (red.), Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Jednostki, grupy i społeczeństwa, T. 2, Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2015, s. 591-605.

Michailiuk B., Ochrona ludności: wybrane problemy, Wyd. Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2017.

Michailiuk B., Ochrona ludności i ratownictwo [w:] Zarządzanie kryzysowe w wymiarze lokalnym. Organizacja, procedury, organy i instytucje, D. Majchrzak (red.), Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2014, s. 242-259.

Pacek B., Wyzwania w zakresie możliwości odbudowy obrony cywilnej w Polsce [w:] Współczesna Obrona Cywilna, J.A. Gawęcka, J. Wojtycza (red.), Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2018.

Sobolewski G., Majchrzak D., Tocicka J., Obrona cywilna i ochrona ludności w zintegrowanym systemie kierowania systemem obronnym państwa i zarządzania kryzysowego, praca naukowo-badawcza, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016.

Szczęśniak M., Obrona cywilna na czas pokoju i wojny, Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1976.

Zieliński K.R., Ochrona ludności. Zarządzanie kryzysowe. Wydanie drugie, Wyd. Difin, Warszawa 2021.

Opublikowane
2021-12-21
Dział
Artykuły recenzowane