EUROPEJSKI NAKAZ DOCHODZENIOWY – ZAGADNIENIA WYBRANE

Słowa kluczowe: postępowanie dowodowe, dochodzenie, śledztwo, prawo europejskie, współpraca w sprawach karnych

Abstrakt

Artykuł porusza tematykę europejskiego nakazu dochodzeniowego. Jest to instytucja wdrożona do polskiego kodeksu postępowania karnego w 2018 r. i ma ona na celu zdynamizowanie prowadzenia postępowań w ujęciu transgranicznym. Z uwagi na fakt, iż jest to bardzo obszerna problematyka, autor wybrał trzy zagadnienia mające niebagatelne znaczenie w praktyce. Analizie poddane zostały kwestie organu wydającego END, sposobu komunikacji pomiędzy organami oraz terminów związanych z wykonaniem END. W rozważaniach uwzględniono aktualne piśmiennictwo oraz orzecznictwo. Autor w każdym z badanych aspektów sformułował wnioski. W przeważającej części odnoszą się one do zagadnienia formalizmu procesowego i zakładają elektronizację postępowań. Zgłaszane postulaty elektronizacji mają na celu usprawnienie i przyspieszenie procedury związanej z END i bez wątpienia będą mogły być wykorzystane także w przypadku innych czynności karnoprocesowych, nie tylko odnoszących się do międzynarodowej współpracy w sprawach karnych.

Bibliografia

Buczma S., Kierzynka R., Europejski nakaz dochodzeniowy. Nowy model współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018.

Janicz M., Komentarz do art. 589w k.p.k. [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. K. Dudka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018.

Janicz M., Komentarz do rozdziału 62c k.p.k. [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. K. Dudka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018.

Kierzynka R., Europejski nakaz dochodzeniowy [w:] Europejski nakaz dochodzeniowy. Nowy model współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej, red. S. Buczma, R. Kierzynka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, Legalis.

Kierzynka R., Komentarz do art. 589w k.p.k. [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, red. D. Drajewicz, Wydawnictwo C.H. Beck, Legalis 2020.

Kierzynka R., Komentarz do art. 589y k.p.k. [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, red. D. Drajewicz, Wydawnictwo C.H. Beck, Legalis 2020.

Kluza J., Implementacja w polskim porządku prawnym dyrektywy o europejskim nakazie dochodzenia, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne” 2018, nr 21 (2).

Kosowski J., Elektronizacja jako kierunek rozwoju procesu karnego? [w:] Quo vadis processus criminalis. Rzeczywistość i wyzwania, red. R. Olszewski, A. Małolepszy, Wydawnictwo Wolters Kluwer- Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa- Łódź 2021.

Kuczyńska H., Komentarz do art. 589zg k.p.k. [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, Wydawnictwo C.H. Beck, Legalis 2020.

Kuczyńska H., Komentarz do art. 589zh k.p.k. [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, Wydawnictwo C.H. Beck, Legalis 2020.

Kusak M., Europejski nakaz dochodzeniowy – przełom w dziedzinie europejskiego ścigania karnego?, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny” 2012, rok LXXIV, z. 4.

Hoven E., Kudlich H. red., Digitalisierung und Strafverfahren, Wydawnictwo Nomos, Baden- Baden 2020.

Sakowicz A., Komentarz do art. 589y k.p.k. [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. A. Sakowicz, Wydawnictwo C.H. Beck, Legalis 2020.

Skibińska E., Europejski nakaz dochodzeniowy wydany przez prokuraturę, Legalis (dostęp: 04.06.2021 r.).

Opublikowane
2021-12-21
Dział
Artykuły recenzowane