DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

Słowa kluczowe: dostęp do informacji publicznej, bezpieczeństwo państwa, zagrożenie dla bezpieczeństwa zewnętrznego państwa

Abstrakt

Prowadzone rozważania koncentrują się wokół zagadnień związanych z dostępem do informacji publicznej w kontekście bezpieczeństwa państwa. W tekście omówiono zagadnienia takie jak: pojęcie i znaczenie informacji publicznej oraz bezpieczeństwa państwa, rolę prawa do informacji publicznej, problematykę kolizji prawa do informacji publicznej i innych konstytucyjnych praw i wolności, a także istotę bezpieczeństwa informacji publicznej. Na tym tle podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania w zakresie dostępu do informacji publicznej, realizujące zasadę jawności, nie stwarzają przypadkiem nadmiernych zagrożeń dla funkcjonowania państwa, w tym dla jego bezpieczeństwa.

Bibliografia

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009 r.

Bernaczyk M., Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie, Warszawa 2014 r.

Czerw J., Dostęp do informacji publicznej w Polsce, Przegląd Prawa Publicznego z 2013 r., z. 11, Lex/el.

Dunaj B. (red.), Popularny słownik języka polskiego, Warszawa 2000 r.

Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 1997 r.

Górzyńska T., Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej, Kraków 1999 r.

Hoffman F.G., Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, Arlington 2007 r.

Hołyst B., Ogólne zagadnienia informatyki śledczej. Sieci społecznościowe [w:] Artes serviunt Vita, sapientia imperat. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin, red. J. Kasiński, A. Małolepszy, P. Misztal, R. Olszewski, K. Rydz-Sybilak, D. Świecki, Warszawa 2019 r., Lex/el

Izdebski H., Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007 r.,

Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002 r.

Kamińska-Szmaj I. (red.), Milenijny słownik wyrazów obcych, Warszawa 2005 r.

Karciarz M., Informacja w Internecie, Warszawa 2010 r.

Kitler W., Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe, Toruń 2018 r.

Krysowata J., Rozmowa z Ryszardem Kapuścińskim, Dziennik Bałtycki 1999 r.

Krysowaty I., Niedziejko P., Informacja w systemach IT jako towar strategiczny [w:] J. Żuchowski (red.), Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, Radom 2006 r.

Kumaniecki K., Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1996 r.

Linde M.S.B., Słownik języka polskiego, Warszawa 1951 r.

Łuczak J., Tyburski M., Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001, Poznań 2009 r.

Machura E., Informacja i jej znaczenie we współczesnym świecie w kontekście ochrony informacji niejawnych w Polsce, Obronność. Zeszyty Naukowe 2013, z. 1.

Maciejewski M., Prawo informacji – podstawowe zagadnienia [w:] W. Góralczyk (red.), Prawo informacji. Prawo do informacji, Warszawa 2006 r.

Ochmann P., Wojas J., Ukryta inwazja jako część wojny hybrydowej w świetle prawa międzynarodowego, Przegląd Prawa Publicznego z 2018 r., nr 1.

Olesiński J., Ekonomika informacji. Podstawy, Warszawa 2001 r.

Opaliński B., Dostęp do informacji publicznej jako emanacja zasady jawności życia publicznego, Przegląd Prawa Publicznego z 2019 r., nr 7 – 8.

Ossowski Sz., Wilk B., Jawność jako zasada demokratycznego państwa prawnego, Krajowa Rada Sądownictwa z 2016 r., nr 4.

Piotrowicz Z., Kapuściński o podróżowaniu i mediach, http://zbigniewpiotrowicz.pl/kapuscinski-o-podrozowaniu-i-mediach/ (dostęp z dnia 26 stycznia 2022 r.).

Polak P., Trzciński J., Konstytucyjna zasada godności człowieka w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Gdańskie Studia Prawnicze z 2018 r., tom XL.

Rekomendacji CM/Rec(2007)7Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich w sprawie Dobrej Administracji z 20 czerwca 2007 r., Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego z 2011 r., nr 2, s. 362-372.

Sarnowiec-Cisłak M., Grzybowski T., Ważenie zasad prawa w orzecznictwie sądów administracyjnych, ZNSA z 2018 r., nr 6 (81).

Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, www.sjp.pwn.pl/Doroszewski/dysonans;5424330.htlm

Sobol E., Słownik języka polskiego, Warszawa 1996 r.

Strategie ataków i obrony – analiza przypadków. Omówienie przykładowych ataków. Ukraina 2015 (BlackEnergy/KillDisk) [w:] Cyberbezpieczeństwo, red. C. Banasiński, red. M. Rojszczak, J.M. Chmielewski, W. Hydzik, J. Łuczak, W. Nowak, K. Waćkowski, Warszawa 2020 r., Lex/el.

Szustakiewicz P., Definicja informacji publicznej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przegląd Prawa Publicznego z 2016 r., z. 10, https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/trzy-definicje-informacji-publicznej-w-polskim-prawie,68157.html (dostęp z dnia 21 stycznia 2022 r.).

Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, tom I, Warszawa 1978 r.

Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, tom III, Warszawa 1981 r.

Taczkowska-Olszewska J., Bezpieczeństwo informacyjne jako kategoria prawna. Ujęcie teoretyczne [w:] W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska (red.), Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno-administracyjne, Warszawa 2017 r.

Wielka encyklopedia, PWN, Warszawa 2005 r., tom 30.

Opublikowane
2022-03-25
Dział
Artykuły recenzowane