PRZYGOTOWANIE SYSTEMU KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM RP: ZADANIA I ORGANIZACJA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ SZCZEBLA CENTRALNEGO

Słowa kluczowe: kierowanie bezpieczeństwem narodowym, organizacja organów zarządzających, organy opiniodawczo-doradcze i sztabowe

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie koncepcji organów zarządzających bezpieczeństwem narodowym na szczeblu rady ministrów i ministrów kierowników działów administracji rządowej. Odpowiedzi wymagają następujące pytania: Jaką organizację aparatu zarządzającego bezpieczeństwem należałoby przyjąć, by był nie tylko złożonym zbiorem różnych organów administracji publicznej, przygotowanych dla nich stanowisk kierowania oraz planów działania, ale był też zespołem organizacyjnie i merytorycznie przygotowanym do zawiadywania całościowo sprawami bezpieczeństwa narodowego? Jakie powinny być zadania naczelnych organów administracji rządowej, ich organów doradczych i organów sztabowych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego? Realizując badania, autor korzystał z różnych metod badawczych, pośród których wymienić należy metody: podejścia systemowego, formalno-prawną, analizę instytucjonalną, wykładnię celowościową, metodę analizy tekstu prawnego, wnioskowania, analogii i abstrahowania oraz metodę porównawczą.

Bibliografia

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2013), Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Glen A., (2012), Key Challenges and Threats to National Security: The Polish Perspective, „Connections The Quarterly Journal”, nr 11(3).

Kitler W., (2011), Bezpieczeństwo narodowe RP: podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Kitler W., (2018), Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kitler W., (2020), Bezpieczeństwo narodowe: Teoria i praktyka, Warszawa: Towarzystwo Wiedzy Obronnej.

Kitler W., (kier. nauk.), (2014) Struktura organizacyjna Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP. Podsystemy wykonawcze SBN RP w ujęciu wertykalnym, część II, kier. nauk., projekt w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. System bezpieczeństwa narodowego RP, kier. projektu W. Kitler, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Moch N., (2014), Podsystem kierowania na szczeblu centralnym – resortowym [w:] Struktura organizacyjna Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP. Podsystemy wykonawcze SBN RP w ujęciu wertykalnym, część II, kier. nauk. W. Kitler, projekt w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. System bezpieczeństwa narodowego RP, kier. projektu W. Kitler, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Poprawki do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjęte podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10 i 11 czerwca 2010 r., Dz. U. 2018, poz. 1753.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, Dz. U. z 2004 r., nr 98, poz. 978.

Uchwała Nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022", M.P. 2013, poz. 377.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1928.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2002 r., nr 156, poz. 1301, ze zm..

Zarządzenie nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych, M.P. 2020 poz. 918.

Opublikowane
2022-03-25
Dział
Artykuły recenzowane