OPTYMALIZACJA PROCESU SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO STUDENTÓW PROGRAMU EDUKACJI WOJSKOWEJ „LEGIA AKADEMICKA” DETERMINANTEM PROGRESYWNOŚCI POTENCJAŁU OBRONNEGO PAŃSTWA

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, obronność, szkolenie wojskowe, Legia Akademicka

Abstrakt

Pośród kilku wymiarów profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP model szkolenia i doskonalenia zawodowego można uznać za jeden z istotniejszych jej efektów. Proces przygotowania teoretycznego i praktycznego kandydatów na żołnierzy, bez względu na ich przeznaczenie (służba czynna czy rezerwy osobowe), wymaga stałego monitorowania i adaptacji. Jakość i efektywność szkolenia są czynnikami, które powinny być najważniejszymi determinantami całego procesu. Aby szkolenie było efektywne nie wystarczy jedynie najnowszy sprzęt wojskowy, specjalistyczne trenażery czy nowoczesne symulatory. Niezbędne są również odpowiednie metody oraz formy nauczania. Istotną kwestię stanowi planowanie, organizacja procesu oraz umiejętny dobór treści programowych. Na równi z wymienionymi czynnikami znaczący wpływ wywiera również zabezpieczanie materiałowe i techniczne. Każdy nowy projekt szkoleniowy, po przeprowadzaniu pilotażu powinien podlegać stopniowo dalszej optymalizacji celem uzyskania maksymalnych efektów szkoleniowych przy minimalizacji nakładów. Z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia w przypadku programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”, który z wieku niemowlęcego przechodzi w dorosłe życie.

Bibliografia

Beaufre A., Wstęp do strategii. Odstraszanie i strategia, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1968.

Betiuk M., Wpływ profesjonalizacji sił zbrojnych RP na ewaluację komponentu Rezerw osobowych sił zbrojnych RP w XXI wieku w M. Tomczyk (red.) Bezpieczeństwo krajowe i międzynarodowe w XXI wieku, ArchaeGraph Wydawnictwo Naukowe, Łódź - Kielce 2020.

Clausewitz C., O wojnie, Wydawnictwo Mireki, Kraków 2007.

Dryblak Ł., Organizacje proobronne a państwo polskie, 1989-2015 w: Soloch P., Żurawski vel Grajewski P., Dryblak Ł., Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa państwa. Charakterystyki wybranych armii państw europejskich na tle armii polskiej, Raport Instytut Sobieskiego, Warszawa 2015.

Elak L., Działania taktyczne wojsk lądowych SZ RP, Wyd. Menadżerskie PTM, Warszawa 2014.

Glińska P., Wojny Wygrywa Rezerwa, Polska Zbrojna nr 11, Listopad 2019.

Jakubczak R., Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003.

Kaliński M., Ochotnicze szkolenie wojskowe młodzieży szkolnej i akademickiej u progu XXI wieku w: Kaliński M., Tomiło J., (red.), Vademecum dydaktyczno – wychowawcze, cz. 5, PWN Warszawa 2000.

Kitler W., Obrona narodowa III RP. Pojęcie. Organizacją. System, ZN AON, Warszawa 2002.

Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Wyd. AON, Warszawa 2012.

Kirkpatrick D., Cztery poziomy oceny efektywności szkoleń, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2001.

Maslow A., Motywacja i osobowość, PAX, Warszawa 1990.

Michalski D., Rewak D., Diagnoza realizacji programu edukacji wojskowej studentów „Legia Akademicka”, Bellona, Warszawa, Nr1/2020, s. 61-81.

Ojrzanowski M., Transformacja Sił Zbrojnych RP, Zeszyty naukowe, Akademia Obrony Narodowej Warszawa 2008.

Pietraszek M., System zarządzania Rezerwami osobowymi z wykorzystaniem programu Legia Akademicka w M. Kęsy (red.) Rozważania badawcze w obszarze zarządzania, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz 2019.

Rawski A.Z. Cztery Pory Roku w służbie przygotowawczej i w Narodowych Siłach Rezerwo¬wych, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej MON, Warszawa 2013.

Skrabacz A., Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Elipsa, warszawa 2012.

Slessor J., Strategia Zachodu, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1958.

Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1996.

Wojnarowski J., Bartkowiak R., Przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, 2009 nr 3.

Załeski L., Siły zbrojne. Teoria i praktyka funkcjono¬wania, Wyd. Difin, Warszawa 2018.

Żegnałek K., Dydaktyka ogólna, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2005.

Opublikowane
2022-03-25
Dział
Artykuły recenzowane