STANDARD SZKOLEŃ TECHNICZNYCH DLA SIŁ ZBROJNYCH - OFERTA FIRM ZBROJENIOWYCH

  • Maria Jabłońska-Wołoszyn Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, Polska https://orcid.org/0000-0001-8588-6899
  • Beata Jałtuszyk Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa, Polska
  • Sławomir Sobczak WCBKT S.A., Warszawa, Polska
Słowa kluczowe: proces szkolenia, kompetencje techniczne, wojsko, zarządzanie zasobami ludzkimi

Abstrakt

Wojsko, podobnie jak inne organizacje sektora publicznego i biznesowego podlega ciągłemu doskonaleniu kadry, szczególnie w obszarach techniki i technologii. Celem artykułu jest zaprezentowanie strategicznego podejścia do realizacji szkoleń w Siłach Zbrojnych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki szkoleń technicznych. W materiale przedstawiono perspektywę potrzeb żołnierzy w zakresie realizacji szkoleń technicznych, które zostały zidentyfikowane w ramach  przeprowadzonych badań przez interdyscyplinarny zespół projektu SZKOLTECH 4.0. Utylitaryzm opracowania wynika z możliwości jego wykorzystania przez wojsko do określenia standardu szkolenia personelu (użytkowników, obsługi serwisowej) przez dostawców sprzętu wojskowego.

Bibliografia

Andrzejczak R.T. Kierunki rozwoju SZ, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2018.

Chmarowski A., Melnarowicz W., szkolenie personelu technicznego taktycznych systemów transmisji Danych link, Journal of KONBiN 48(2018), DOI 10.2478/jok-2018-0071.

Gocuł M, Siły zbrojne w procesie przeobrażeń systemowych [w:] H. Spustek, M. Bodziany, M. Smolarek, A. Gołębiowski (red), Obywatel w mundurze. Aksjologiczny wymiar funkcjonowania nowoczesnych sił zbrojnych, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław 2012.

Goštautaitė, B., Bučiūnienė, I., Milašauskienė, Ž., HRM and work outcomes: the role of basic need satisfaction and age. The International Journal of Human Resource Management: 2019, DOI: 10.1080/09585192.2019.1683049.

Guest D., Conway N., The impact of HR practices, HR effectiveness and a ‘strong HR system’ on organisational outcomes: A stakeholder perspective, “International Journal of Human Resource Management” Vol. 22, 2011.

Jabłońska-Wołoszyn M, Piotrowska-Trybull M, Sirko S, Improving the technical training process in the armed forces - research report w Scientific Papers of Silesian University of Technology – Organization & Management Series 2022, Scientific paper no. 159, ed. R. Wolniak, M. Młokosiewicz, Gliwice 2022.

Juchnowicz M., Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania. PWE 2012.

Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Warszawa: Wolters Kluwer 2014.

Piotrkowski K., System zarządzania ludźmi w Siłach Zbrojnych RP, WAT 2012.

Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE 2008.

Trochowska K., Kompetencje międzykulturowe dla bezpieczeństwa i obronności - teoria i praktyka, AON 2016.

Wang Dan-Shang, Shyu Chi-Lih, Will the strategic fit between business and HRM strategy influence HRM effectiveness and organizational performance?, “International Journal of Manpower”, vol. 29, no. 2, 2008.

Wierzbiński J. , Statystyka opisowa, WZUW, Warszawa 2006.

Witczak H., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Studium systemu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2017.

Woodrow C., Guest D.E., When good HR gets bad results: Exploring the challenge of HR implementation in the case of workplace bullying, “Human Resource Management Journal”, Vol. 24, 2014.

Opublikowane
2022-11-16
Dział
Artykuły recenzowane