DROGOWE ODCINKI LOTNISKOWE (DOL) W UJĘCIU RETROSPEKTYWNYM, OBECNYM I PROSPEKTYWNYM

Słowa kluczowe: lotniska, lądowiska, , drogowe odcinki lotniskowe (DOL), zagrożenia, destrukcja, utrzymywanie zdolności

Abstrakt

Przedkładana publikacja stanowi swoistego rodzaju próbę naukowo uzasadnionej identyfikacji wiedzy (w ujęciu retrospektywnym, obecnym i prospektywnym), odnoszącej się wprost do drogowych odcinków lotniskowych (DOL) – jako elementów infrastruktury lotniskowej państwa. Wzajemne i trwające przez dekady oddziaływanie treści niejawnych o DOL, w zderzeniu z marginalnym ich wykorzystywaniem podczas różnego rodzaju ćwiczeń wojskowych – wygenerowało sytuację, w której zagadnienia ogniskujące się wokół DOL i ich literacka prezentacja może być postrzegana na poziomie niemalże marginalnym. Z kolei doświadczenia wojenne z terytorium Ukrainy (zwłaszcza po 24. lutego 2022 r.) wskazują, że obiekty te są ważnymi elementami szeroko postrzeganego systemu obronnego państwa. Przywoływana ważność stała się tym samym impulsem do przeprowadzenia adekwatnych badań naukowych, których pisemne opracowanie przedkładane jest w niniejszym opracowaniu

Bibliografia

Ciszewski T., Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej w zapobieganiu oraz usuwaniu skutków zagrożeń niemilitarnych, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2011, nr 2.

Donnelly J.H., Gibson J.L., Ivancevich J.M., Fundamentals of Management, BPI & RWN, Boston 1990.

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 20001.

Grudziewski W.M., Hejduk I.K., Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001.

Huzarski M., Zagadnienia taktyki wojsk lądowych, Adam Marszałek, Toruń 1999.

Inżynieria wojskowa – Problemy i perspektywy, red. A. Januszko, WITI, Wrocław 2004.

Inżynieria wojskowa – Problemy i perspektywy, red. Z. Kamyk, WITI, Wrocław 2018.

Kawka W, Kowalkowski S., Formacje inżynieryjne w systemie zarządzania kryzysowego Rzeczypospolitej Polskiej, LAW, Dęblin 2021.

Kawka W., Kowalkowski S., Struktury organizacyjne wojsk inżynieryjnych, AON, Warszawa 2002.

Kawka W., Sprzęt inżynieryjny – teraźniejszość i przyszłość, „Przegląd Wojsk Lądowych” 2009, nr 4.

Kawka W., Sprzęt inżynieryjny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, AON, Warszawa 2008.

Kawka W., Uwarunkowania techniczne modernizacji sprzętu inżynieryjnego, [w:] Uwarunkowania i kierunki rozwoju systemu wsparcia inżynieryjnego w kontekście przyszłych potrzeb operacyjnych, w tym realizacji programu modernizacji SZ RP 2009–18, red. S. Kowalkowski, AON, Warszawa 2011.

Kawka W., Wysocki K., Ocena inżynieryjnego potencjału wykonawczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, AON, Warszawa 2011.

Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, SGH, Warszawa 1997.

Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969.

Kowalkowski S., Wojska inżynieryjne w systemie zarządzania kryzysowego, ASzWoj, Warszawa 2013.

Kowalkowski S., Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w świetle użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ASzWoj, Warszawa 2019.

Krzeszowski W., Analiza systemów zarządzania kryzysowego państw NATO i UE, AON, Warszawa 2011.

Lewandowski J., Struktury organizacyjne wojsk inżynieryjnych, AON, Warszawa 1995.

Łysakowski A., P. Ciechanowicz, Modyfikacja pływającego transportera gąsienicowego PTS-M do aktualnych wymagań transportowych na lądzie i podczas pokonywania przeszkód wodnych, [w:] Inżynieria wojskowa – Problemy i perspektywy, red. Z. Kamyk, WITI, Wrocław 2018.

Metody i treść pracy zespołów funkcjonalnych na stanowisku dowodzenia wojsk lądowych (Główne problemy), red. J. Michniak, AON, Warszawa 2000.

Nowak E., Doskonalenie systemu informacyjnego zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu, ASzWoj, Warszawa 2018.

Nowak E., Logistyka w sytuacjach kryzysowych. Wydanie 2 (poprawione i poszerzone), AON, Warszawa 2012.

Nowak E., Logistyka wojskowa – zarys teorii. Wydanie II – poprawione i rozszerzone, AON, Warszawa 2000.

Owczarek S., Czynniki walki zbrojnej z perspektywy współczesnego pola walki, AON, Warszawa 2003.

Pochwatka J., Zdolności wojskowych jednostek odbudowy w zakresie wsparcia społeczności lokalnych, ASzWoj, Warszawa 2019.

Podstawy dowodzenia, red. J. Kręcikij, J. Wołejszo, AON, Warszawa 2007.

Posobiec J., Teoretyczne podstawy tworzenia zgrupowań w działaniach taktycznych, [w:] Siły zadaniowe w działaniach taktycznych, red. M. Kubiński, AON, Warszawa 2008.

Problemy zabezpieczenia logistycznego wojsk w walce i operacji. Część 1, red. E. Nowak i inni, AON, Warszawa 1994.

Sobiecki J., W kręgu logiki, WSSG, Tyczyn 1996.

Stoner J.A., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1996.

Ścibiorek Z., Ludzie podczas zmian w organizacji, Adam Marszałek, Toruń 2005.

Ścibiorek Z., Ludzie podczas zmian w organizacji, Adam Marszałek, Toruń 2005.

Ścibiorek Z., Podejmowanie decyzji, Ulmak, Warszawa-Pruszków 2003.

Ślemp W., Kawka W., Informator sprzętu inżynieryjnego wojsk własnych, AON, Warszawa 1999.

Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.

Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa 1976.

Opublikowane
2023-03-01
Dział
Artykuły recenzowane