Prawo bezpieczeństwa narodowego

Słowa kluczowe: prawo bezpieczeństwa narodowego, prawo bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe, prawo, system prawa.

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę prawa bezpieczeństwa narodowego w systemie prawa Rzeczypospolitej Polskiej.  Autor podejmuje próbę usystematyzowania przedmiotowego zakresu prawa bezpieczeństwa narodowego w kontekście podziału bezpieczeństwa na określone dziedziny: bezpieczeństwo polityczne, militarne, ekonomiczne, ekologiczne, społeczne, kulturowe, publiczne, powszechne oraz informacyjne. Ponadto autor charakteryzuje źródła prawa bezpieczeństwa narodowego, a także wskazuje czy prawa bezpieczeństwa narodowego można uznać za odrębną gałąź prawa.    

 

Bibliografia

Badzimirowska-Masłowska K., Prawo międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa publicznego [w:] Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP: część szczegółowa, red. W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2013.

Balcerowicz B., Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2004.

Balcerowicz B., O przyszłych wojnach [w:] Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego, red. W.Kitler, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2017.

Buzan B, People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead 1991.

Chojnowski L., Bezpieczeństwo narodowe. Studium teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2016.

Chojnowski L., Polityczny sektor bezpieczeństwa, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2012, t. 165, nr 3.

Czaja J., Bezpieczeństwo narodowe a bezpieczeństwo państwa. Niektóre aspekty teorii bezpieczeństwa [w:] Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, red. W. Kitler, T. Kośmider, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.

Czaja J., Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Kraków 2008.

Dahl E.J., Intelligence and Surprise Attack: Failure and Success from Pearl Harbor to 9/11 and Beyond, Georgetown University Press, 2013.

Fehler W., Zagrożenia – kluczowa kategoria bezpieczeństwa [w:] Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa, red. K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Adminsitracji, Bielska Biała 2007.

Gierszewski J., Bezpieczeństwo społeczne jako dziedzina bezpieczeństwa narodowego, „Historia i Polityka” 2018, t. 30, nr 23.

Grygolec W., Kościuk L., Bezpieczeństwo militarne państwa. Pojęcia, uwarunkowania, polityka, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 1998.

Jagielski J., Regulacja zapewnienia prawa i porządku publicznego [w:] Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, J. Lang, J. Jagielski, Wolters Kluwer, Warszawa 1999.

Kamiński M.A., Ujednolicenie prawa w zakresie systemowych rozwiązań ochrony ludności i obrony cywilnej [w:] Współczesna obrona cywilna wyzwania, ryzyko, zagrożenia, red. J. Gawęcka, J. Wojtycza, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2018.

Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP: podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.

Kitler W., Dziedziny bezpieczeństwa narodowego [w:] Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP: część ogólna, red. W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2013.

Kitler W., Organizacja bezpieczeństwa narodowego RP. Aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018.

Kitler W., Systematyzacja (unifikacja) pojęć bezpieczeństwa w systemie prawa. Postulaty de lege ferenda [w:] Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego, red. W.Kitler, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2017.

Koziej S., Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bezpieczeństwo Narodowe”, 2018, t. 18.

Krause K.R., Culture and Security. Multilateralism: arms control and security policy building, Routledge, 1998.

Kuc B., Ściborek Z., Zarys metodologii nauk o bezpieczeństwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018.

Milik P., Międzynarodowe uregulowania prawne w obszarze bezpieczeństwa cybernetycznego [w:] Bezpieczeństwo informacyjne: aspekty prawno-administracyjne, red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Warszawa 2017.

Paczuski R., Bezpieczeństwo ekologiczne jako kryterium koniecznych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój Od utopii do praw człowieka, red. A.Papuziński, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.

Pawłowski J., System kierowania bezpieczeństwem narodowym – teoria i praktyka [w:] Współczesny wymiar bezpieczeństwa. Między teorią a praktyką, red. J. Pawłowski, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2001.

Raczkowski K., Bezpieczeństwo finansowe [w:] Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, red. J. Płaczek, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.

Szubrycht T., Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2006, t. 167, nr. 4.

Włodkowska A., Bezpieczeństwo kulturowe [w:] Bezpieczeństwo państwa, red. K.A.Wojtaszczyk, A.Materska-Sosnowska, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009.

Wróblewski R., Wprowadzenie do nauk o bezpieczeństwie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2017.

Wydział Strategiczno-Obronny Akademii Obrony Narodowej, Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2008.

Zdrodowski B., Rozważania o bezpieczeństwie państwa [w:] Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego, red. W.Kitler, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2017.

Zięba R., Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. D. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997.

Zięba R., Pozimonowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Zięba, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Zimmermann J., Jedność prawa administracyjnego [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego, red. J. Supernat , Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.

Żuber M., Bezpieczeństwo ekologiczne jako element bezpieczeństwa ogólnego [w:] Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie, red. K. Raczkowski, K. Żukrowska, M. Żuber, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013

Opublikowane
2019-09-01
Dział
Artykuły recenzowane