STOSOWANIE INSTYTUCJI ODOSOBNIENIA (INTERNOWANIA) W CZASIE KONFLIKTU ZBROJNEGO. ASPEKTY PRAWNE I REALIA ORGANIZACYJNE W OPARCIU O POLSKIE DOŚWIADCZENIA Z 1939 ROKU

Słowa kluczowe: Odosobnienie, internowanie, konflikt zbrojny, Rzeczpospolita Polska, 1939 rok

Abstrakt

W artykule autor porusza problematykę odosobnienia (internowania) w czasie konfliktu zbrojnego. W szczególności podjęto temat prawnych możliwości zastosowania tego typu instytucji w polskim systemie prawnym, ewentualnych wyzwań oraz potencjalnej potrzeby wprowadzenia równolegle do stanu wojennego także stanu wyjątkowego. Kwestie dotyczące aktualnych regulacji prawnych zostały porównane do rozwiązań z czasów przedwojennej Polski a szczegóły planowania, przygotowania i przeprowadzenia operacji internowania w czasie konfliktu zbrojnego omówiono na przykładzie działań podjętych w tym zakresie w 1939 roku przez stronę polską.

Bibliografia

Complak K., Stany nadzwyczajne w amerykańskiej i polskiej konstytucji, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, t. XXXI.

Denness Z.A., „A Question Which Affects Our Prestige as a Nation” The History of British Civilian Internment, 1899-1945, Birmingham 2012.

Filinowicz N., Życie amerykańskich Japończyków w obozach internowania, „Białostockie Teki Historyczne” 2013, t. 11.

Filinowicz N., Internowanie społeczności japońskiej w Stanach Zjednoczonych w okresie II wojny światowej, „Studia z Dziejów Wojskowości” 2015, t. IV.

Giętkowski R., Odosobnienie w czasie stanu wyjątkowego, „Państwo i Prawo” 2007, nr 12.

Hac P., Wybrane aspekty proceduralne stosowania stanów nadzwyczajnych w Polsce, „Wiedza Obronna” 2022, nr 1.

Hac P., Funkcjonowanie władz publicznych II Rzeczypospolitej w początkowym okresie zbrojnej napaści na Polskę we wrześniu 1939 roku – zarys problematyki, [w:] Funkcjonowanie państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, red. nauk. W. Kitler, P. Hac, Warszawa 2022.

Hac P., Rzeczywistość równoległa. Plany dotyczące wprowadzenia w Polsce w latach 1987-1989 stanu wyjątkowego na tle rozmów rządzących z opozycją, Katowice-Warszawa 2023.

Hac P., Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w warunkach konfliktu zbrojnego – próba analizy doświadczeń ukraińskich, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Polski w perspektywie konfliktów w państwach sąsiednich, red. W. Cisowski, D. Palacz, Kielce 2023.

Jastrzębski W., Realizacja polskiego planu unieruchomienia tak zwanych elementów antypaństwowych (sierpień-wrzesień 1939 roku), „Res Historica” 2004, z. 16.

Kamiński M.A., Military Law in the Republic of Poland, „Safety & Defense”, 2019, vol. 5. no 2, DOI: 10.37105/sd.51.

Nowak D., Lewandowski G., Funkcjonowanie administracji publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych. Wybrane aspekty prawno-administracyjne, Warszawa 2020.

Pieńkowski M.A., Kogo dotyczył przywilej zwany neminem captivabimus nadany przez Władysława II Jagięłę 4 III 1430 r. w Jedlni?, „Teka Historyka” 2015, z. 50.

Przygotowania obronne państwa 1935-1939, tom 6/1: Prawo i Administracja, Wojskowe Teki Archiwalne, Warszawa 2014.

Rezmer W., Polski plan unieruchomienia w razie wojny tzw. elementów antypaństwowych (1931-1939), [w:] Polska i jej sąsiedzi w czasach najnowszych. Studia i materiały ofiarowane profesorowi Karolowi Grünbergowi w 70-lecie urodzin, Toruń 1995.

To proste – będziemy się bić. Polskie przygotowania obronne marzec-sierpień 1939, red. K. Stepan, A. Wesołowski, Warszawa 2019.

Wacławik M.P., Bolesna pamięć: Wysiedlenie i internowanie społeczności japońskiej w Kanadzie w czasie II wojny światowej, „Sensus Historiae” 2014, vol. XIV.

Opublikowane
2023-12-30
Dział
Artykuły recenzowane