ASPEKTY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ODPOWIEDNIKA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W REPUBLICE FRANCUSKIEJ CZ. II – ZADANIA ORGANÓW CYWILNYCH I WOJSKOWYCH

Słowa kluczowe: Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, system kierowania bezpieczeństwem narodowym, organy władzy, Prezydent, Francja

Abstrakt

W niniejszym artykule autorka przedstawiła prawne aspekty funkcjonowania odpowiednika Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych we Francji poprzez charakterystykę zadań organów cywilnych i wojskowych. Artykuł podzielony został na dwie części i ten fragment stanowi dopełnienie części pierwszej, w której wskazano rozwiązania zastosowane w Republice Francuskiej w zakresie roli i miejsca odpowiednika Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz metodologiczne wprowadzenie. Obecny stan prawny w Republice Francuskiej pozwala stwierdzić, że organy władzy wykonawczej – wykonujące zadania przyporządkowane do stanowiska Naczelnego Dowódcy mają ugruntowaną pozycję, tak w systemie konstytucyjnym, jak i w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym. Wynika to zarówno z uwarunkowań historycznych, tradycji ich funkcjonowania oraz - co istotne, z przyjętego zwyczaju wykonywania zadań. Prezydent Francji wskazywany jest jako Naczelny Dowódca.

Bibliografia

Konstytucja Republiki Francuskiej z dnia 4 października 1958 r. (Journal Offi¬ciel de la République Française, nr 234 z dnia 5 października 1958 r.).

Konstytucja Republiki Francuskiej, tł. W. Skrzydło, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2011.

Code de la défense – L’Ordonnance no 2004 1374 du 20 décembre 2004.

Bożyk S., Model ustrojowy V Republiki Francuskiej a system rządów w Federacji Rosyjskiej, „Studia Iuridica Lublinensia”, nr 22, 2014.

Dziemidok-Olszewska B., Odpowiedzialność polityczna rządu w III Rzeczypospolitej Polskiej i V Republice Francuskiej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 2-3/2010.

Kitler W., Obrona narodowa Francji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń-Warszawa 1997.

Kitler W., Obrona narodowa w wybranych państwach demokratycznych, Wyd. AON, Warszawa 2001.

Kozicki W., Reforma Sił Zbrojnych Francji, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 19, III – 2011.

Mickiewicz P., System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach ustrojowych wybranych państw, Wyd. nauk. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012.

Mróz M., Struktura dowodzenia siłami zbrojnymi w ustawodawstwie wybranych państw NATO, „Analizy”, nr 13 (102), BAS, 30 lipca 2013.

Viel M.T., [tł. H. Kugiel-Królikowska], Podział kompetencji w sprawach wojskowych między Parlament, Prezydenta Republiki i premiera, "Revue du droit public et de la science politique en France et l'étranger", t. 109, nr 1/1993.

Opublikowane
2023-12-30
Dział
Artykuły recenzowane