REKOMENDACJE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I UTRZYMANIA GŁÓWNYCH I ZAPASOWYCH STANOWISK KIEROWANIA W URZĘDACH WOJEWÓDZKICH NA WYPADEK ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I CZASU WOJNY

Słowa kluczowe: system kierowania bezpieczeństwem narodowym, główne stanowisko kierowania, zapasowe stanowisko kierowania, województwo, zewnętrzne zagrożenie bezpieczeństwa państwa, czas wojny

Abstrakt

Materiał przedstawia diagnozę organizacji i trybu przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa oraz warunków funkcjonowania organów władzy publicznej na stanowiskach kierowania na poziomie wojewódzkim, w tym realizacji niezbędnych przedsięwzięć zapewniających sprawne kierowanie w czasie pokoju oraz w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Efektem podjętej diagnozy są wnioski i postulaty z obszaru infrastruktury stanowisk kierowania w odniesieniu do organizacji tego systemu, jego struktury w tym funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Bibliografia

Fukuyama F., Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005.

Goszczyńska M., Człowiek wobec zagrożeń. Uwarunkowania oceny i akceptacji ryzyka, Warszawa 1997.

Kitler W., Kamiński M.A., Nowak D., Powszechny obowiązek obrony. Źródła, zakres, modele., Warszawa 2019.

Kitler W., Zapewnienie ciągłości władzy i administracji [w:] W. Kitler (kier. nauk.), Zadania obronne samorządu terytorialnego, Materiał studyjny dla Wyższych Kursów Obronnych, AON, Warszawa 2006.

Nowak D. (kier. nauk.), Włodarski A., Meszyński K., Infrastruktura kierowania [w:] Kitler W. (kier. zespołu), Ocena (diagnoza) formalno-prawnych podstaw i stanu organizacji bezpieczeństwa narodowego RP w aspekcie spełniania funkcji jednolitego i zintegrowanego systemu organizacyjnego i funkcjonalnego, AON, Warszawa 2013.

Wiśniewski B., Zapewnienie ciągłości funkcjonowania organów władzy i instytucji publicznych w okresie pokoju, kryzysu i wojny [w:] W. Kitler (red.), Obrona cywilna (niemilitarna) w obronie narodowej III RP, AON, Warszawa 2001.

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2013.

Ustawa o z dnia 17.08.2023 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1872).

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2305, z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834, 1872).

Ustawa z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 756, 1030, 1532).

Ustawa z dnia 29.08.2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2091).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2004 r., nr 98, poz. 987, ze zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03.08.2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. 2004 nr 181 poz. 1872).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03.08.2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. 2004 nr 181 poz. 1872).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03.082004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1855).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.08.2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U. 2004 nr 203 poz. 2081).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2005 r. w sprawie wypełniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego (Dz.U. 2005 nr 187 poz. 1568).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2218).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.04.2022 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony (Dz.U. 2022 poz. 875).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17.11.2022 r. w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U. 2022 poz. 2559).

Opublikowane
2023-12-30
Dział
Artykuły recenzowane