System bezpieczeństwa narodowego RP – aspekty prawno-organizacyjne

Słowa kluczowe: system bezpieczeństwa narodowego, aspekty formalne, organizacyjne i funkcjonalne systemu bezpieczeństwa narodowego RP

Abstrakt

Złożony i wielopłaszczyznowy charakter misji, celów i zadań państwa w dziedzinie bezpieczeństwa sprawia, że ich podmiotowym (organizacyjnym) odpowiednikiem powinien być jednolity, kolektywny i uporządkowany zbiór elementów, zdolny do skoordynowanego działania we wszystkich warunkach i okolicznościach funkcjonowania państwa. Zbiór elementów, na którym opisujemy dowolny system, a takim zbiorem może być również państwo, składa się z wielu odrębnych organizacji, które jednak razem wzięte organizacji nie tworzą. A dzieje się to za przyczyną m.in. i tego, że organizacje te, podlegając prawu państwowemu, działają tylko w zakresie swoich właściwości, odrębnie od siebie, a nawet ze sobą „konkurują”, choć na szczęście na ogół współpracują. Nie wytwarzają jednak produktu w myśl jednolitego celu, co sprawia, że nie tworzą razem jakiejś celowej organizacji wyższej natury. Można jednak, ze zbioru różnych podmiotów, jakim jest państwo, wyodrębnić celowo określony układ elementów, który charakteryzować będą występujące między nimi sprzężenia i wzajemne powiązania wyrażające jakieś uporządkowanie, służące realizacji misji z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Jest to możliwe przez zapewnienie odpowiedniej koordynacji, która jest rolą organów administracji publicznej. Ta jednak, aby mogła tej roli podołać musi, zgodnie z zasadą jej działania na podstawie prawa i w ramach prawa, posiadać stosowne kompetencje (uprawnienia i obowiązki), które mogą jej przysługiwać na mocy aktów prawa obowiązującego w państwie. Jednak ustalenie owych kompetencji nie będzie z kolei możliwe bez uświadomienia sobie istoty bezpieczeństwa narodowego oraz tworu powołanego w celu jego zapewnienia, tj. systemu bezpieczeństwa narodowego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zasadniczych (wybranych) wniosków z dotychczasowych badań autora dotyczących problematyki obecnego stanu i koncepcji zbudowania systemu bezpieczeństwa narodowego RP

Bibliografia

Gryz J., Kitler W., Misja, cele i zadania systemu bezpieczeństwa narodowego [w:] Misja, cele i zadania SBN RP, kier. nauk. J. Pawłowski [w:] projekt w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. System bezpieczeństwa narodowego RP, kier. projektu W. Kitler.

Kamiński M.A., System kontroli nad działalnością służb specjalnych w Rzeczypospolitej Polskiej a jawność życia publicznego [w:] Jawność życia publicznego, red. J.Taczkowska-Olszewska, M.Nowikowska, A.Brzostek, Opole 2019.

Kamiński M.A., Powszechny obowiązek obrony w wybranych państwach europejskich, [w:] Powszechny obowiązek obrony. Źródła. Zakres. Modele, red. W. Kitler, M.A. Kamiński, D. Nowak na prawach maszynopisu (materiał przygotowany do druku w Wydawnictwie ASzWoj, w 2019 r.).

Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, AON, Warszawa 2011.

Kitler W., Moch N., Pawłowski J., Definicja i istota systemu bezpieczeństwa narodowego RP [w:] Misja, cele i zadania SBN RP, kier nauk. J. Pawłowski [w:] projekt w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. System bezpieczeństwa narodowego RP, kier. projektu W. Kitler.

Kitler W., Organizacja bezpieczeństwa narodowego RP. Aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe, Waldemar Marszałek, Toruń 2018.

Powiązania normatywne. Legislacyjne działania zmierzające do kodyfikacji norm odnoszących się do systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, kier. nauk. W. Kitler [w:] projekt w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. System bezpieczeństwa narodowego RP, kier. projektu W. Kitler.

Raport końcowy projektu nt. System bezpieczeństwa narodowego RP, red nauk. W. Kitler, AON, Warszawa 2015.

Struktura organizacyjna Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP, część I, Podstawy ogólnej struktury organizacyjnej SBN RP i kierowania na szczeblu centralnym, kier. nauk. W. Kitler [w:] projekt w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. System bezpieczeństwa narodowego RP, kier. projektu W. Kitler.

Opublikowane
2019-09-01
Dział
Artykuły recenzowane