Przygotowania obronne administracji publicznej w Polsce

Słowa kluczowe: przygotowania obronne, zadania obronne, administracja publiczna, zasoby osobowe, korpus służby cywilnej

Abstrakt

Jedną z zasadniczych funkcji administracji publicznej jest zapewnienie obywatelom podstawowych warunków bezpieczeństwa m.in. przed potencjalnymi i realnymi zagrożeniami związanymi z siłami natury i działalności człowieka w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Zadania w tym zakresie będą realizowane w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego oraz funkcjonującego w nim systemu (podsystemu) obronnego państwa m.in. poprzez realizację szeregu przedsięwzięć pozamilitarnych, określonych w wielu przepisach prawa, a w szczególności zadań operacyjnych, które będą wykonywane przez organy kierowania i podległe im jednostki organizacyjne administracji publicznej wszystkich szczebli. Z doświadczeń historycznych wynika, że zagrożenia militarne są nadal realne, ponieważ wynikają z natury człowieka i nieuchronnych konfliktów interesów. Zatem wojny były, są i będą tylko zmieni się ich forma i sposoby prowadzenia.  Podstawowym sposobem zapobieżenia wojnie są przygotowania obronne, w myśl starożytnej zasady Wegecjusza, która głosi, że: jeśli chcesz pokoju to gotuj się do wojny.  

Bibliografia

Carl von Clausevitz, O wojnie, Wydawnictwo „Test”, Lublin 1995.

Gomółka Z., Elementy ogólnej teorii systemów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.

Kitler W., Bezpieczeństwo Narodowe, Podstawowe kategorie, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji, „Zeszyt problemowy TWO” Nr 1(61), Warszawa 2010.

Kuliczkowski M., Przygotowania obronne w Polsce. Uwarunkowania formalnoprawne, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji. Wydawn. AON – Sygn. AON 6181/13, Warszawa 2013.

Marczak J., Jakubczak R., Gąsiorek K., Obrona terytorialna w obronie powszechnej RP, AON, Warszawa 1998

Olearczyk S., Podstawy planowania operacyjnego RP, [w:] Źródła realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa- gospodarza oraz sposób ich planowania „Zeszyt Problemowy TWO” nr 4(44), Warszawa 2005.

Regulski J., Nowy Ustrój. Nowe Szanse. Nowe Problemy, [w:] Reforma Administracji Publicznej, Zeszyt nr 1.

Szpyra R., Trochowska K. Konceptualny model bezpieczeństwa militarnego w perspektywie (neo) realistycznej, [w:] Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo narodowe, Tom II, red.nauk., P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda, AON, Warszawa 2010.

Wojnarowski J., System obronności państwa, AON, Warszawa 2005.

Wojciszko M., Formalnoprawne uprawnienia organizacji szkolenia obronnego w państwie, [w:] Administracja publiczna i przedsiębiorcy w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa, Teoria i Praktyka – Wybrane Problemy, [red.] M. Kuliczkowski, Warszawa 2011.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa, 2008.

Opublikowane
2019-12-01
Dział
Artykuły recenzowane