Teoretyczne aspekty działań specjalnych w operacjach przeciwpartyzanckich (COIN)

Słowa kluczowe: działania nieregularne, działania specjalne, działania przeciwpartyzanckie, operacje przeciwpartyzanckie

Abstrakt

W artkule zawarto teoretyczne wnioski z rozważań na temat działań nieregularnych, specjalnych i ich szczególnego miejsca we współczesnych operacjach reagowania kryzysowego, na przykładzie operacji przeciwpartyzanckich (COIN). Ponadto zawarto opis dokonanej analizy i syntezy pojęć i stosowanej terminologii w obszarze nieregularnych form walki zbrojnej. Wyróżniono zakres przedsięwzięć: działań i operacji oraz wskazano na ich zastosowanie i możliwości wykorzystania na współczesnym teatrze działań. Zwrócono uwagę, że szersze (od działań przeciwpartyzanckich) spektrum zastosowania i oddziaływania mają operacje przeciwpartyzanckie, a ich wielopłaszczyznowy charakter ujmowany jest w procesie planowania operacyjnego, na tzw. wielu logicznych liniach operacji.

Bibliografia

AAP-6 (2011), Słownik terminów i definicji NATO, NSA, 2011.

AAP-6 (2014), Słownik terminów i definicji NATO zawierający wojskowe terminy i ich definicje stosowane w NATO, Agencja Standaryzacyjna NATO (NSA), 29 kwietnia 2014.

AJP 1-02 Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, 4 Dec 2001.

AJP 3-4.4. Allied Joint Doctrine for Counterinsurgency (COIN), NATO Standardisation Agency (NSA), February 2011.

FM 3–24 Counterinsurgency Field Manual, U.S. Army, CosimoReports, New York 2010.

Denysiuk I., Ewaluacja operacji przeciwpartyzanckich, rozprawa doktorska, AON, Warszawa 2015.

Denysiuk I., Osypowicz M., Planowanie w Siłach Zbrojnych i NATO [w:] Analiza technologii i aplikacji planowania wykorzystywanych w Siłach Zbrojnych RP i NATO, projekt badawczo-rozwojowy w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, M. Marszałek (red.), Warszawa 2013.

Denysiuk I., Znaczenie operacji COIN we współczesnej architekturze bezpieczeństwa międzynarodowego, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata, W. Kitler, M. Marszałek (red.), AON, Warszawa 2014.

Ściborek Z. (red.), Działania Taktyczne Wojsk Lądowych, AON, Warszawa 1995.

Haney E., Delta Force, Zielonka 2010.

Jagodziński B., Współpraca służb i formacji specjalnych w zakresie działań specjalnych, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, 2016, nr. 14.

Jakubczak R., Gąsiorek K., Królikowski .M., Marczak J., Działania nieregularne. Elementy strategii bezpieczeństwa narodowego Polski, Bellona, Warszawa 2011.

Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, SGH, Warszawa 1997.

Kotarbiński T., Kurs logiki dla prawników, PWN, wyd. VII, Warszawa 1974.

Koziej S., Teoria sztuki wojennej, Warszawa 1993.

Laprus M. (red.), Leksykon wiedzy wojskowej, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1979.

Machniak A., Służba kontrwywiadu wojskowego podczas misji ISAF w Afganistanie, „Przegląd Geopolityczny”, 2016, t. 17..

Marszałek M., Denysiuk I., Elementy wsparcia procesu stabilizacji i odbudowy państw, „Zeszyty Naukowe”, 2013, t. 9 nr 4.

Marszałek M., Operacje utrzymania i wymuszania pokoju w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego. Geneza. Stan obecny. Perspektywy, Difin, Warszawa 2014.

Nowacki G., Operacje informacyjne, AON, Warszawa 2001.

Trembecki J., Sztuka operacyjna a strategia w Afganistanie, „Bellona”, nr 1/2010.

Więcek W., Działania przeciwrebelianckie w operacjach – referat programowy, [w:] Działania przeciwrebelianckie w operacjach, Materiały z seminarium naukowego, W. Więcek (red.), AON, Warszawa 2011.

Ziembiński Z., Logika praktyczna, Wyd. Nauk. PWN, wyd. XXVI, Warszawa 2009.

Opublikowane
2020-01-30
Dział
Artykuły recenzowane