Obrona cywilna jako element systemu obronnego terytorium Szwecji

Słowa kluczowe: Obrona cywilna, obrona terytorialna, samorząd terytorialny, NGO, zarządzanie kryzysowe

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie aspektu działania państwa szwedzkiego, przez ujęcie jego możliwości w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, bądź zagrożenia bezpieczeństwa państwa lecz przede wszystkim w kontekście zagrożenia wojennego czy wręcz wojny. W szczególności analizie poddana została problematyka roli podsystemu obrony cywilnej w szerszym systemie obrony terytorialnej Szwecji, z punktu widzenia zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w czasie pokoju i w czasie wojny. Podstawowe pytania, jakie przyświecały podjętym rozważaniom, odnosiły się do kwestii realizacji założeń prowadzenia całkowitej obrony państwa w dwóch zasadniczych filarach: militarnym i cywilnym przez obronę cywilną, którego zasadniczym celem jest zapewnienie ochrony ludności cywilnej zagrożonej działaniami związanymi z: wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnej, zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wojny, a także działań podsystemu obrony cywilnej w sytuacji reagowania na potrzeby sfery społecznej (obywatelskiej). W toku procesu badawczego dokonano analizy miejscowych rozwiązań w zakresie współpracy sfery militarnej i cywilnej w aspekcie problematyki planowania cywilnego i koordynacji działań pomiędzy wojskowymi strukturami terytorialnej administracji wojskowej, a komórkami kierowniczymi sił obrony cywilnej oraz elementów pochodnych ze sfery organizacji pozarządowych.

Bibliografia

European defence and security – Vademecum, http://ec.europa.eu/echo/files/civil_protection/vademecum/se/2-se-1.html (15.04.2019; 06.08.2019).

https://www.msb.se/en/operations/international-operations/strategic-warehouse-for-civilian-missions-for-the-european-union/ (05.08.2019).

Najwyższa Izba Kontroli, Polska nie ma skutecznego systemu ochrony ludności - wnioski, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/polska-nie-ma-skutecznego-systemu-ochrony-ludnosci.html (06.08.2019).

Raubo J., OCK doczeka się przełomowych zmian? Jest projekt MSWiA, InfoSecurity24, https://www.infosecurity24.pl/ock-doczeka-sie-przelomowych-zmian-jest-projekt-mswia (06.08.2019).

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, wydanie szóste, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008.

Szwedzka Agencja ds. Ochrony Ludności (MSB) https://www.msb.se/en/operations/ (06.08.2019).

Opublikowane
2020-01-30
Dział
Artykuły recenzowane