Ochrona danych osobowych w działaniach służb i podmiotów bezpieczeństwa w dobie COVID-19

Słowa kluczowe: Dane sensytywne, dane osobowe, pandemia, covid-19

Abstrakt

Światowa pandemia wywołana Covid-19 wymusiła na państwach narodowych reorganizację sposobu funkcjonowania i odwrót od procesów globalizacji. Doświadczenia te wykazały jak kluczowe dla bezpieczeństwa państwa są informacje o charakterze osobowym dotyczące stanu zdrowia osób zamieszkujących na danym terytorium. Nie dziwią więc coraz częstsze tendencje do zarządzania zdrowiem publicznym poprzez aplikacje takie jak domowa kwarantanna lub brytyjska aplikacja modelująca ryzyko zakażeń. W każdym jednakże przypadku utrata kontroli lub zakłóceń w funkcjonowania systemu będzie miała katastrofalne skutki dla bezpieczeństwa państwa i jego funkcjonowania. Sabotaż i zakłócenie funkcjonowania systemów mogą doprowadzić do zamknięcia w kwarantannie całych społeczności bez uzasadnienia lub wręcz przeciwnie multiplikować rozszerzanie się zarazy. Także wrogie przejęcie informacji lub wroga manipulacja danymi przetwarzanymi w systemie może osłabić zdolności ochronne i obronne państwa. W przypadku więc podmiotów wykorzystujących dane osobowe w celach związanych z realizacją zadań z obszaru bezpieczeństwa, wyzwania mają charakter podwójny. Zadaniem, przed którym stają jest z jednej strony ochrona kluczowych wartości o charakterze narodowym, przy zachowaniu jednocześnie ochrony prywatności i godności obywateli. Szczególnym wyzwaniem jest więc w praktyce zapewnienie równowagi pomiędzy efektywnym przeciwdziałaniem zagrożeniom dla bezpieczeństwa państwa a ochroną prywatności obywateli.

Bibliografia

Adams, B. striking a balance: privacy and national security in section 702 u.s. person queries WASHINGTON LAW REVIEW 2019 Vol. 94:401

Adamski, A. Dane telekomunikacyjne jako środek inwigilacji masowej w demokratycznym państwie prawa [w:] J. Majewski (red.) Przeciwdziałanie przestępczości. Jawność i jej ograniczenia Tom X

Barta, J. Fajgielski, P. Markiewicz, R. Ochrona Danych Osobowych, Kraków 2004

Buchholtz, G., Kein Sonderopfer für die Siecherheits BVerfG erklärt BKAG für verfassungswidrig, NVwZ, 2016

Canhoto, A. Blackmore, J. General Description of the Process of Behavioural Profiling.

Däubler, W. Hjort, JP. Schubert M. Wolmerath, M. Arbeitsrecht, Komentarz. wydanie 2, C.H. Beck 2010, Komentarz do § 3 BDSG.

Drozd, A. Pojęcie danych osobowych [w:] Ochrona danych osobowych z perspektywy dziesięciolecia, P. Fajgielski red. Lublin 2008

Fisher, B. Górski, M. Nerka, A. Sakowska-Baryła, M. Wygoda K. w Komentarz do Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych M. Sakowska-Baryła red., Warszawa 2018

Hildebrandt, M. Who is Profiling Who?,

Kamiński M.A., Uprawnienia służb specjalnych w zakresie dostępu do danych osobowych [w:] Reforma ochrony danych osobowych – cele, narzędzia, skutki, J. Taczkowska-Olszewska, M. Nowikowska, A. Brzostek (red.), Poznań 2018.

Kurek, J. Bezpieczeństwo Państwa w warunkach hybrydowej regulacji danych osobowych w dobie analizy Big data. Aspekty prawne, organizacyjne i systemowe, Wydawnictwo ASzWOj. W druku

Kurek, J. Wykorzystanie szpiegowskiego oprogramowania w działalności operacyjnej organów ścigania. Gwarancje konstytucyjne i procesowe z perspektywy doświadczeń niemieckich, „Przegląd Policyjny” 2016, nr 1

Rössel, M. Teilweise Verfassungswidrigkeit des BKAG, ITRB 2016

Sibiga, G. Postępowanie w sprawie ochrony danych osobowych, Warszawa 2003

Wiewiórowski, W. Założenia wstępne dla zrównoważonego przetwarzania informacji ze źródeł publicznych w czasach Big data, [w:] Jawność i jej ograniczenia. Tom XII. Model regulacji. T. Bąkowski (red.) Warszawa 2016, SIP Legalis

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 r.

Statutory Instrument 2020 No. 1045 Public Health, England, The Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (Self-Isolation) (England) Regulations 2020, https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/1045/made

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz. U. poz. 374, z późn. zm.

Opinia 4/2007 w sprawie pojęcia danych osobowych przyjęta w dniu 20 czerwca 2007 r. Grupy Roboczej ds. Danych Osobowych powołanej na mocy art. 29, str. 12.

Wyrok BVerfG z 20.04.2016 w spawie: BVR 966/09 i 1 BvR 1140/09

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 15 lutego 2016 w sprawie C-601/15,

Opublikowane
2020-10-31
Dział
Artykuły recenzowane