Działania wojsk obrony terytorialnej podczas pandemii COVID – 19 jako przykład wojskowego wsparcia władz cywilnych i społeczeństwa

Słowa kluczowe: Obrona terytorialna, obrona cywilna, koronawirus, zarządzanie kryzysowe, samorząd terytorialny

Abstrakt

Sytuacja międzynarodowa w 2020 roku związana z wybuchem kryzysu epidemicznego na całym Świecie spowodowała, że dotychczasowy porządek funkcjonowania poszczególnych państw został poddany ciężkiej próbie. Kryzys epidemiczny spowodował paraliż działalności zdecydowanej większości instytucji publicznych, w tym polskich, zarówno w wymiarze gospodarczym w skali makro oraz tej części gospodarki, gdzie kapitał prywatny pełni dominującą rolę. Celem niniejszego artykułu było ukazanie działań przeciwkryzysowych podjętych przez Polskę, gdzie wobec skali wyzwania zostały wykorzystane wybrane elementy podsystemu militarnego w postaci m.in. użycia Wojsk Obrony Terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej, jako platformy łączącej środowisko militarne z cywilnym w sferze bezpieczeństwa. Autorzy artykułu zaprezentowali podjęte działania komponentu terytorialnego z punktu widzenia żołnierza tej formacji. Ma to pozwolić czytelnikowi poznać odpowiedź na pytania dotyczące: roli wojsk OT w strukturze bezpieczeństwa Polski czasu pokoju, kryzysu oraz wojny, poznania specyfiki formacji oraz jej elastycznej formy, mogącej się dostosować do zaistniałych potrzeb i realizacji zadań na rzecz składowych podsystemów: ochrony zdrowia, obrony cywilnej i ochrony ludności, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zewnętrznego. W toku procesu badawczego, bazującego na danych zbieranych w trakcie własnych badań empirycznych w realnym środowisku bezpieczeństwa poddano analizie rozwiązania podjęte  w trakcie realizacji zadań przeciwkryzysowych, w kontekście współpracy struktur wojskowych z administracją publiczną w aspekcie procesu planowania cywilnego, wsparcia pozostałych sił i służb w ramach zarządzania kryzysowego

Bibliografia

Bocheński J. M., De virtute militati, (Zarys etyki wojskowej), Kraków 1993

Ministerial Guidance for Civil Emergency Planning 1999-2000, NATO, CEPD (IN V) (98) 24, 19 August 1998

Styczeń T., ABC etyki, Lublin 1983

Slessor I., Strategia zachodu, Warszawa 1958

Ciupiński A., Dawidczyk A., Drost M., Gąsiorek K. inn., Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2009

Gąsiorek K., Kitler W., Wojskowe wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2005

Marczak J., Jakubczak R., Gąsiorek K., Obrona terytorialna w obronie powszechnej RP, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2006

Kośmider T., Gąsiorek K, Powszechna Obrona Terytorialna podstawą bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej , [w:] Wojska Obrony Terytorialnej w Polsce i na świecie w drugiej dekadzie XXI wieku, Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 3 (XXVIII), Oficyna Wydawnicza AFM, 2017

Gąsiorek K., Udział Sił Zbrojnych w ochronie ludności, [w:] Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe− uwarunkowania xxi wieku. Współczesne aspekty zarządzania kryzysowego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XII, zeszyt 2, Łódź 2011

Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej z dnia 18 kwietnia 1999 r. (z późn. zm), http://biblioteka.sejm.gov.pl/konstytucje-swiata-szwajcaria/

Konstytucja Królestwa Holandii z dnia 25 marca 1815 r. (z późn. zm), http://biblioteka.sejm.gov.pl/konstytucje-swiata-holandia/

Ustawa rządowa z 3 maja 1791 r. XI. Siła zbrojna narodowa. http://www.solidarnosc.org.pl/edukacja/oswiata/attachments/993_Konstytucja%203%20Maja.pdf

Konstytucja Republiki Federalnej Niemiec z dnia 25 maja 1949 r. (z poźn. zm), http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/02/Niemcy_pol_010711.pdf

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 1997 r. Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr. 78 poz. 483 ze zm.)

Ustawa z dn. 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony (tj. z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 ze zm.)

Ustawa z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( tj. z dnia 8 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1856 ze zm.)

Ustawa z dn. 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. z dnia 16 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych ( tj. z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1846 ze zm. )

Ustawa z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( tj. z dnia 4 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 882 ze zm.)

Ustawa z dn. 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 360 ze zm.)

Ustawa z dn. 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 305 ze zm.)

Opublikowane
2020-10-31
Dział
Artykuły recenzowane