Współdziałanie wybranych podmiotów bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce w warunkach epidemii COVID–19 – znaczenie oraz wyzwania

Słowa kluczowe: Współdziałanie, formacje, służby, bezpieczeństwo wewnętrzne, epidemia, COVID–19

Abstrakt

W artykule autor przedstawił podstawy prawne i zasady prowadzenia w Polsce współdziałania pomiędzy wybranymi podmiotami bezpieczeństwa wewnętrznego w przypadku wystąpienia epidemii. Bazując na doświadczeniach z pandemii COVID–19 zaprezentowano obszary wspólnych działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei oraz straży gminnych i miejskich. Podkreślono znaczącą rolę współdziałania dla sprawności prowadzenia przedsięwzięć w czasie epidemii, w szczególności w sytuacji zmniejszonych możliwości kadrowych podmiotów wiodących.

Bibliografia

Brzozowski M., Współdziałanie władz publicznych, „Państwo i Prawo” 2010, nr 2.

Hac P., Współdziałanie Policji oraz Sił Zbrojnych RP w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa

i porządku publicznego. Wybrane aspekty, [w:] Administracja porządku publicznego i bezpieczeństwa społeczności lokalnych, red. nauk. P. Lewandowski, J. Bieniek, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2019.

Hac P., Współdziałanie policji i służby więziennej w ujawnianiu przestępstw oraz wykrywaniu sprawców, [w:] Rozważania nad problematyką bezpieczeństwa publicznego. Przeciwdziałanie zagrożeniom. Rola służb, red. T. Kośmider, M. Strzelec, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019.

Kos J.B., Ospa 1963. Alarm dla Wrocławia, Wydawnictwo Warstwy, Wrocław 2017.

Lidwa W., Współdziałanie w walce lądowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.

Nowak D., Wpływ współpracy i współdziałania na wybrane obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa – wyniki badań, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 55.

Skwarek Z., Zarys teorii systemów bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, [w:] Zarys teorii bezpieczeństwa państwa, red. nauk. J. Gryz, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2015.

Sochala C., Współdziałanie w realizacji zadań na rzecz Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku – w sytuacjach zagrożeń. Wybrane zagadnienia [w:] Współdziałanie Sił Zbrojnych RP z Policją i administracją samorządową w sytuacjach zagrożeń, red. nauk. B. Pacek i in., Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Białobrzegi 2012.

Wiśniewski B., Przygotowania obronne resortu spraw wewnętrznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2014.

Współdziałanie Policji z wybranymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny, oprac. J. Wróbel, A. Chechelski, Szkoła Policji w Katowicach, Katowice 2010.

Współdziałanie Sił Zbrojnych RP z Policją i administracją samorządową w sytuacjach zagrożeń, red. nauk. B. Pacek i in., Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Białobrzegi 2012.

Zarys teorii bezpieczeństwa państwa, red. nauk. J. Gryz, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2015.

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483 z późn. zm.

Ustawa z dn. 14 lipca 1920 r. o utworzeniu urzędu Naczelnego nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemiami, grożącymi Państwu klęską powszechną, Dz.U. z 1920 r. nr 61 poz. 388.

Ustawa z dn. 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1541 z późn. zm.

Ustawa z dn. 6 kwietnia 1990 r. o Policji, t.j. Dz.U. z 2020 poz. 360 z późn. zm.

Ustawa z dn. 12 X 1990 r. o Straży Granicznej, t.j. Dz.U. z 2020 poz. 305 z późn.zm.

Ustawa z dn. 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1897.

Ustawa z dn. 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1043 z późn. zm.

Ustawa z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1398 z późn. zm.

Ustawa z dn. 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1239 z późn. zm.

Ustawa z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.

Rozporządzenie z dn. 5 lutego 1920 r. Ministra Zdrowia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Spraw Wojskowych w przedmiocie nadzwyczajnych zarządzeń celem zwalczania chorób zakaźnych, Dz.U. z 1920 r. nr 13 poz. 71.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu, Dz.U. z 2003 r. nr 41 poz. 347.

Rozporządzenie z dn. 31 stycznia 2013 r. w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta, Dz.U. z 2013 r. poz. 160.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Dz.U. z 2020 r. poz. 433.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 20 III 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U. poz. 491.

Opublikowane
2020-10-31
Dział
Artykuły recenzowane