Broń biologiczna, bioterroryzm – nowe oblicze uśpionego zagrożenia. Implikacje w dobie pandemii Covid-19

Słowa kluczowe: zagrożenie, broń biologiczna, bioterroryzm, pandemia, COVID-19

Abstrakt

Broń biologiczna jest często określana jako „uboga broń masowego rażenia”, ponieważ jest stosunkowo tania i łatwa w produkcji, ukrywaniu i przenoszeniu. Mimo upływu czasu, w obliczu pandemii COVID-19, ryzyko użycia broni biologicznej wydaje się bardzo prawdopodobne. Możliwość użycia broni masowego rażenia (broni biologicznej) rodzi szczególne zagrożenie ze strony współczesnych organizacji terrorystycznych, dla których istotnym jest spektakularny zamach. W artykule w sposób syntetyczny, oparty na dostępnych źródłach i niepublikowanych informacjach, autor przedstawia aktualny poziom zagrożenia terroryzmem biologicznym, nie pozostający bez związku z niepożądaną, wciąż towarzyszącą pandemią COVID-19.

 

Bibliografia

Baylis J., Smith M., Kontrola broni masowej zagłady [w:] J. Baylis, J. Wirtz, C.S. Gray, E. Cohen (red.), Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicnych, UJ, Kraków 2009.

Kapusta P., Pandemia. Raport z frontu, Wyd. Insignis, Kraków 2020.

Koziej S., Identyfikacja zagrożeń globalnych dla bezpieczeństwa międzynarodowego, PAN, Przyszłość. Świat – Europa – Polska, nr 2, Warszawa 2012.

Langbein K., Skalnik Ch., Smolek I., Bioterroryzm, Wyd. Muza SA, Warszawa.

Michailiuk, Biological weapons and bioterrorism, Zeszysty Naukowe AON nr 1 (102) 2016.

Michailiuk B., Malicki B., Broń biologiczna – wybrane problemy, Zeszyty Naukowe AON, Nr Specjalny 1A „Terroryzm a broń masowego rażenia: diagnozy, poglądy, wnioski”, Nr 1(50)2003.

Michailiuk B., Broń biologiczna jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa, Wyd. AON, Warszawa 2015.

Michailiuk B., Infectious diseases at sea – crew members and passengers of ships in the face of Pandemic COVID-19, Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego XIV/2020.

Obrona przed bronią masowego rażenia, Zespół autorski pod kierownictwem B. Michailiuka, Wyd. AON, Warszawa 2007.

Pietrzak G., Koncepcja systemu powietrznego wykrywania skażeń z wykorzystaniem środków bezpilotowych, praca dyplomowa, WAT, Warszawa 2016.

Williams P., Strategia dla Nowego Świata: zwalczanie terroryzmu i transnarodowej przestępczości zorganizowanej [w:] J. Baylis, J. Wirtz, C.S. Gray, E. Cohen (red.), Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, UJ, Kraków 2009.

Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu, sporządzona w Moskiwe, Londynie i Waszyngtonie dnia 10 kwietnia 1972 r. (Dz.U. z 1976 r., Nr 1, poz. 1).

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 284, 322, 374).

Opublikowane
2020-12-31
Dział
Artykuły recenzowane