Działalność polskich służb specjalnych w zakresie zwalczania szpiegostwa w latach 2009-2020

Słowa kluczowe: szpiegostwo, ABW, SKW, bezpieczeństwo wewnętrzne

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest opisanie działań podejmowanych przez polskie służby specjalne w zakresie przeciwdziałania szpiegostwu. W artykule tym autor przybliża zjawisko szpiegostwa w polskim prawie karnym, a także analizuje upublicznione przykłady działalności anty-szpiegowskiej i wskazuje jej największe sukcesy. W celu rozwiązania głównego problemu, zawartego w pytaniu: „w jaki sposób polskie służby specjalne realizowały zadania kontrwywiadowcze w latach 2009-2020?”, dokonana zostaje także m. in. analiza corocznych raportów z działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Cezurą początkową analizowanego okresu jest rok 2009, za który po raz pierwszy ABW opublikowało raport ze swojej działalności. Zawierał on, podobnie jak kolejne raporty, odniesienie również do swojej aktywności w obszarze zwalczania szpiegostwa. Cezurę końcową zamyka luty 2020.

Bibliografia

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ochrona Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwa i Obywateli w latach 2015-2019. Największe wyzwania, https://www.abw.gov.pl/pl/aktualnosci-1/1589,OCHRONA-BEZPIECZENSTWA-WEWNETRZNEGO-PANSTWA-I-OBYWATELI-W-LATACH-2015-2019.html (dostęp: 28.02.2020).

Bondaryk K., Cztery lata z życia ABW. Dobre praktyki i modernizacja, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2011, nr 5.

Burczaniuk P., Przestępstwo szpiegostwa – rys historyczny, aktualne regulacje na tle doświadczeń praktycznych i analizy prawno-porównawczej wybranych państw [w] Uprawnienia służb specjalnych z perspektywy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. Wybrane zagadnienia, P. Burczaniuk (red.), Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa-Emów 2017.

Fetke F., Szpiegostwo w polskim prawie karnym – czy istnieje potrzeba zmian legislacyjnych?, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2010, nr 3.

Głowania K., Wywiad i szpiegostwo gospodarcze, „Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego” 2013, nr 2.

Górka M., Rola i zadania kontrwywiadu w obszarze funkcjonowania państwa z uwzględnieniem wybranych aspektów polityki bezpieczeństwa III RP, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2017, nr 2.

Kamiński M.A., Intelligence Sources in the Process of Collection of Information by the U.S. Intelligence Community, „Security Dimensions”, 2019, t. 32, http://10.5604/01.3001.0014.0988.

Mider D., Garlicki J., Mincewicz W., Pozyskiwanie informacji z Internetu metodą Google Hacking – biały, szary czy czarny wywiad?, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2019, nr 20.

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia, Warszawa 2009.

Raport z działalności ABW za rok 2009, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2010, nr 2.

Raport z działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2010 r., Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa 2011.

Raport z działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2011 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa 2012.

Raport z działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2012 r., Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa 2013.

Raport z działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2013 r., Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa 2014.

Raport z działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2014 r., Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa 2015.

Siedlecka E., Polityk szpiegiem?, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1750256,1,polityk-szpiegiem.read (dostęp: 27.02.2020 r.).

Zespół Wpolityce.pl, Sąd skazał Marka W. za szpiegostwo na rzecz GRU, https://wpolityce.pl/kryminal/453845-marek-w-skazany-za-szpiegostwo-na-rzecz-gru (dostęp: 27.02.2020 r.).

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1969 r. Nr 13, poz. 94 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. 2006 Nr 104 poz. 709).

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu (Dz.U. 2002 Nr 74 poz. 676).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o karach za szpiegostwo i niektóre inne przestępstwa przeciw Państwu (Dz.U. z 1928 r. nr 18 poz. 160).

Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1932 r. Nr 60, poz. 571).

Opublikowane
2020-12-31
Dział
Artykuły recenzowane