PIĘTNOWANIE MOWY NIENAWIŚCI W INTERNECIE JAKO PRZYKŁAD KSZTAŁTOWANIA SIĘ ODPORNOŚCI SPOŁECZNEJ NA ZAGROŻENIA W CYBERPRZESTRZENI

Słowa kluczowe: mowa nienawiści, hejt, zagrożenia Internetu, kampanie społeczne, odporność na zagrożenia

Abstrakt

Celami artykułu jest próba opisania problemu zagrożeń internetowych na przykładzie zjawiska piętnowania patologicznych zachowań, określanych mową nienawiści lub hejtem, a także analiza inicjatyw skoncentrowanych na przeciwdziałaniu hejtowi (opisanie sposobów piętnowania zjawiska). Wyzwaniem badawczym stała się refleksja czy działania te są dowodem na odporność społeczeństwa. W publikacji tej postawiono hipotezy, pierwsza z nich mówiła o tym, że mowa nienawiści jest zagrożeniem społecznym, druga zakładała, że kształtowanie odporności jest procesem wymagającym wiedzy i narządzi reagowania, trzecia podkreślała, że kampanie są przykładem odporności na zagrożenia (związek piętnowania zjawiska ze świadomością zagrożenia). Wykorzystane zostały metody badawcze, takie jak: analiza treści spotów reklamowych, analiza dyskursu medialnego, przegląd literatury naukowej. W kwestii wniosków, zanalizowane przykłady kampanii społecznych, obok ostracyzmu, promowały też ideę marketingu społecznego. Inicjatywy obywatelskie były dowodem reakcji na dewiacyjność hejtingu i postrzeganie go jako zagrożenia o charakterze społecznym, które wymaga nowych rozwiązań, ustanowienia prawa i jego czytelnych społecznie norm. Dodatkowym wymiarem artykułu jest kontekst społeczny w kraju, gdzie od 2019 roku ma miejsce debata o stygmatyzacji mowy nienawiści, przy jej jednoczesnym stosowaniu w przestrzeni publicznej, głównie przez środowisko polityków. W konsekwencji kumulacji czynników społecznych istnieje dwuznaczność zjawiska, krytykowanego i wymagającego wprowadzenia nowego prawa, a jednocześnie używanego w celach politycznych i marketingowych.

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA
REFERENCES LIST
PIŚMIENNICTWO
LITERATURE
Amerykańskie media alarmują: Facebook przyczynił się do „społecznej wojny domowej” w Polsce; https://www.polskieradio.pl/129/1280/Artykul/2837300%2CAmerykanskie-media-alarmuja-Facebook-przyczynil-sie-do-spolecznej-wojny-domowej-w-Polsce, Polskie Radio, 30.10.2021 (dostęp: 30.08.2022).
Aro J., Trolle Putina. Prawdziwe historie z frontów rosyjskiej wojny informacyjnej, tłum. Marta Laskowska, Wydawnictwo SQN, Kraków 2020.
Białas M., Kim są celebryci i jakie pełnią funkcje w społeczeństwie? Wyniki badania empirycznego, „Media i Społeczeństwo” 2022, nr 16, s. s. 119-135.
Brzezińska-Waleszczyk M., Hejt to za mało, „Tygodnik Katolicki” 2015, nr 46.
Cegieła A., Słowa i ludzie, Warszawa 2014.
Cyberbezpieczeństwo: jak UE radzi sobie z cyberzagrożeniami, https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/cybersecurity/ (dostęp: 17.01.2023).
Daszkiewicz M., Społeczne oblicze marketingu, [w:] Tożsamość i wizerunek marketingu, red. R. Niestrój, Warszawa 2009.
Drożdż M., Logos i ethos mediów. Dyskurs paradygmatyczny filozofii mediów, Tarnów 2005, s. 328-334.
Frącz A., Hejting - przejawy mowy nienawiści w Sieci, „Parezja” 2019, nr 2.
Głowiński M., Retoryka nienawiści, „Nauka” 2007 nr 2.
Goczał B., Algorytm Facebooka nagradza nienawiść, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/algorytm-facebook-nagradza-nienawisc-mark-zuckerberg-nie-chce-zmian-boi-sie-odwrotu-uzytkownikow (dostęp: 10.10.2022).
Górska-Rożej K., Kształtowanie odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych, „Przegląd Policyjny” 2018, nr 1 (129).
Hejt w Polsce – diagnoza, http://uprzedzuprzedzenia.org/czym-mowa-nienawisci/hejt-w-polsce-diagnoza/ (dostęp 30.08.2016).
Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy, red. J. Dynkowska, N. Leman, M. Wróblewski, A. Zatory, Łódź 2017.
Holocaust zaczął się od słów, Wszystko Co Najważniejsze, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/sara-bloomfield-irina-bokowa-holocaust-zaczal-sie-od-slow-nie-od-masowych-zbrodni/ (data dostępu 3.09.2017).
Jakubowski J., Nowe media – nowa reklama społeczna?, Kampanie społeczne jako forma socjotechniki, red. P. Pawełczyk, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
Juza M., Hejterstwo w komunikacji internetowej: charakterystyka zjawiska, przyczyny i sposoby przeciwdziałania, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja”, 2015, nr 25.
Juza M., Między wolnością a nadzorem. Internet w zmieniającym się społeczeństwie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019.
Kamińska K., Flaming i trolling – kulturotwórcza forma konfliktu we wspólnocie wirtualnej, [w:] Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, red. M. Wawrzak-Chodaczek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
Komunikacja w sytuacjach kryzysowych, red. J. Stawnicka, D. Birel, Katowice 2011.
Kreft J., Władza platform. Za fasadą Google, Facebooka i Spotify, Universitas, Kraków 2022.
Leszczuk-Fiedziukiewicz A., Czy hejt i mowa nienawiści staną się normą? Społeczne uwarunkowania zachowań dewiacyjnych w Internecie, „Media - Kultura - Komunikacja Społeczna” 2018, nr 14/3.
Leszczuk-Fiedziukiewicz A., Inicjatywy antyhejtowe. Wybrane przykłady zaangażowania społecznego w ograniczanie mowy nienawiści. [w:] Język a media. Perspektywy i zagrożenia we współczesnych mediach, red. Ewa Horyń, Bogusław Skowronek, Agnieszka Walecka-Rynduch, Kraków 2020.
Leszczuk-Fiedziukiewicz A., Między cyberprzemocą a hejtem: kampanie społeczne związane z agresją w Internecie, [w:] Współczesna przestępczość i patologie społeczne z pespektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych, red. nauk. E. W. Pływaczewski, E. Jurgielewicz-Delegacz, D. Dajnowicz-Piesiecka, Warszawa 2017, s. 126-135.
Majewska D., W sieci fala nienawiści po śmierci Dominika. Dobrze, że zdechł, http://natemat.pl/147427,w-sieci-fala-nienawisci-po-smierci-dominika-dobrze-ze-zdechl, dostęp: 14.09.2017.
Molęda-Zdziech M., Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Difin, Warszawa 2013.
Mowa nienawiści. Raport 2001, oprac. S. Kowalski, M. Tulli, Warszawa 2001, http://or.icm.edu.pl/ monitoring3.htm (dostęp: 15.03.2017).
Mowa nienawiści na Twitterze. Sztuczna inteligencja ma wspierać moderację, Cyber Defence, https://cyberdefence24.pl/social-media/mowa-nienawisci-na-twitterze-sztuczna-inteligencja-ma-wspierac-moderacje (dostęp: 30.08.2023).
Naruszewicz-Duchlińska A., Nienawiść w czasach internetu, Olsztyn 2015.
Nijakowski L., Mowa nienawiści w świetle teorii dyskursu, [w:] Anna Horolets, Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, Warszawa 2008.
Nosowski Z., Adamowicz jątrzy, czyli systemowa stronniczość TVP, „Więź”, 13.02.2019.
Nowak J., Social media jako sieci obiegu przekazów medialnych, „Nowe Media” 2012, nr 3.
O sektorze NGO, http://osektorze.ngo.pl/x/33510 (dostęp:16.06.2009).
Pawełczyk P., Inżynieria społeczna, czyli socjotechniczna przebudowa świata, [w:] Kampanie społeczne jako forma socjotechniki, red. P. Pawełczyk, Warszawa 2015.
Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2008.
Pyżalski J., Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Kraków 2012.
Rogalska E., Urbańczyk M., Złożoność zjawiska mowy nienawiści w pozaprawnym aspekcie definicyjnym, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2017, nr 2 (39), Wrocław 2017.
Szymczak E., Hejting jako przykład współczesnego zagrożenia w przestrzeni społecznej, „Studia Edukacyjne” 2015, nr 37, Poznań 2015.
Pyżalski J., Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Poznań 2012.
Rey R., Społeczeństwo odporne na zagrożenia, https://www.gov.pl/web/rcb/spoleczenstwo-odporne-na-zagrozenia (dostęp: 17.01.2023).
Rogalska E., Urbańczyk M., Złożoność zjawiska mowy nienawiści w pozaprawnym aspekcie definicyjnym, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2017, nr 2 (39) Wrocław 2017.
Scheffs Ł., Marketing społeczny, kampania społeczna i reklama społeczna – próba systematyzacji pojęć, [w:] Kampanie społeczne jako forma socjotechniki, red. P. Pawełczyk, Warszawa 2015.
Usuwanie komentarzy i blokowanie kont na Facebooku. Opinia Rzecznika, 25.07.2022, https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-facebook-usuwanie-komentarzy-blokowanie-kont (dostęp: 20.09.2023).
Vaidhyanathan S., Antisocial Media. Jak Facebook oddala nas od siebie i zagraża demokracji, Warszawa 2018.
Więcej niż polityka, Michał Bilewicz w rozmowie z Danielem Lisem, „Znak” 2019 nr 4.
Wilk E., Skąd się bierze mowa nienawiści, „Polityka”, 4.06.2017.
Wilki i owce w Internecie, czyli raport na temat hejtu wśród młodzieży, http://brpd.gov.pl/sites/default/files/iqs_raport_z_badania.pdf (dostęp 11.09.2017).
Wolę być grupa niż głupia, z Dorotą Wellman rozmawia Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost” 2019, nr 22, 27.05-2.06.2019, s. 16-21.
Woźniak J., Kopytowska M., Od braku grzeczności do mowy nienawiści. Jak niska jakość języka degraduje kulturę, „Dyskursy o kulturze”, red. G. Ignatowski, Łódź 2015.
ŹRÓDŁA
SOURCES
Janusz Chabior kontra hora curka, https://kampaniespoleczne.pl/janusz-chabior-kontra-hora-curka/ (data dostępu: 30.01.2024).
Kampanie przeciwko hejtowi w Internecie, https://mubi.pl/poradniki/kampanie-przeciwko-hejtowi-w-internecie/ (data dostępu: 30.01.2024).
Nie hejtuję, reaguję, https://www.youtube.com/watch?v=w5Dj3yLXRSg ; https://fdds.pl/co-robimy/kampanie/nie-hejtuje-reaguje.html (data dostępu: 30.01.2024).
Nie znasz, nie hejtuj, https://kampaniespoleczne.pl/nieznaszniehejtuj-stop-przemocy-wobec-dzieci-i-mlodziezy-z-otyloscia/ (data dostępu: 30.01.2024).
Nienawiść odczłowiecza, https://kampaniespoleczne.pl/nienawisc-odczlowiecza-celebrytki-walcza-z-hejtem-internautow/ (data dostępu: 30.01.2024).
Ogarnij hejt, https://instytutlema.pl/ogarnij-hejt-kampania-spoleczna/ (data dostępu: 30.01.2024).
SOS Wioski dziecięce z kampanią społeczną o cyberprzemocy, https://kampaniespoleczne.pl/sos-wioski-dzieciece-z-kampania-spoleczna-o-cyberprzemocy-wsrod-nastolatkow/ (data dostępu: 30.01.2024).
Sprite: z hejtem trzeba walczyć miłością, https://kampaniespoleczne.pl/sprite-z-hejtem-trzeba-walczyc-miloscia/ (data dostępu: 30.01.2024).
Opublikowane
2024-07-06
Dział
Artykuły recenzowane