Wiedza Obronna jest recenzowanym czasopismem naukowym ukazującym się od 1973 roku. Obecnie jest wydawana jako kwartalnik.

W czasopiśmie publikowane są oryginalne prace z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz powiązanych z nimi dziedzin nauk społecznych i humanistycznych (o ile odzwierciedlają misję czasopisma).

Misją „Wiedzy Obronnej” są pogłębione badania nad bezpieczeństwem narodowym w zakresie teoretycznym i praktycznym. Poszukujemy więc oryginalnych tekstów w języku polskim i angielskim dotyczących multidyscyplinarnych aspektów bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej w wymiarze militarnym i niemilitarnym. Publikacje zamieszczane na łamach naszego czasopisma powinny obejmować zagadnienia z zakresu wiedzy ogólnej o bezpieczeństwie, a więc teorii i filozofii bezpieczeństwa, szczegółowych dyscyplin wiedzy w tym zakresie (bezpieczeństwo militarne, publiczne, powszechne, polityczne, ekonomiczne, ekologiczne, społeczne, kulturowe, informacyjne, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni i inne), a także pokrewnych nauk pomocniczych (m.in.: prawa bezpieczeństwa, prawa obronnego i wojskowego, administracji bezpieczeństwa, obronnej i wojskowej, historii bezpieczeństwa, socjologii bezpieczeństwa, logistyki, ekonomiki bezpieczeństwa, obronnej i wojskowej oraz edukacji na rzecz bezpieczeństwa). Główny obszar rozważań obejmuje Rzeczpospolitą Polską oraz państwa Europy Środkowo-Wschodniej i Regionu Morza Bałtyckiego. Jednak ze względu na transgraniczny charakter współczesnych zagrożeń środowiska bezpieczeństwa nawiązuje również do innych państw Europejskich i państw członkowskich NATO.

Od 2019 roku (vol. 268) każdy numer czasopisma ma swój główny temat przewodni. Szczegóły dotyczące nowych numerów i ich zakresu tematycznego znajdują się w zakładce „dla autorów”. Redakcja przyjmuje również opinie, recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych - teksty te nie podlegają procedurze recenzyjnej.

Wydawcą czasopisma jest założone w 1919 roku Towarzystwo Wiedzy Obronnej.