Proces recenzji

- Wszystkie nadesłane artykuły poddawane są procesowi recenzowania. Procedura recenzyjna zgodna jest z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych).
- Teksty przygotowane niezgodnie z Wymogami technicznymi nie będą przyjmowane przez Zespół Redakcyjny.
- Wstępnej formalnej i merytorycznej oceny tekstów dokonuje Zespół Redakcyjny przed skierowaniem do recenzji zewnętrznych.
- Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów – spoza jednostki naukowej, w której jest afiliowany autor artykułu.
- Wyboru recenzentów dokonuje Zespół Redakcyjny. 
- Raz do roku publikowana jest na stronie czasopisma zbiorcza lista recenzentów z danego roku kalendarzowego.
- Między recenzentami i autorami artykułów nie występuje konflikt interesów; w razie potrzeby recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów.
- Procedura recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności – recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
- Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji albo jego odrzucenia. Recenzja pozytywna nie wyklucza sformułowania przez recenzenta warunków koniecznych do opublikowania tekstu (niezbędnych korekt).
- Dwie pozytywne recenzje oznaczają przyjęcie danego tekstu do dalszej procedury wydawniczej. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej decyzję o kontynuowaniu prac nad tekstem podejmuje Zespół Redakcyjny. W przypadku dwóch recenzji negatywnych tekst jest odrzucany.
- Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia artykułu są zawarte w formularzu recenzji. 
- Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane.