Wymogi techniczne

Redakcja przyjmuje teksty w języku: polskim i angielskim.

Przesłany artykuł powinien być przygotowany według szablonu zamieszczonego poniżej i zapisany w formacie MS Word  *.doc *.docx:

szablon artykułu

Artykuł powinien zawierać:  
- informacje o autorze – stopień/tytuł naukowy, nazwę uczelni (jednostki) i wydziału (instytutu), adres e-mail, numer ORCID;
- tytuł artykułu oraz jego tłumaczenie w języku angielskim;
- streszczenie – w języku polskim i języku angielskim – do 1 000 znaków; powinno w sposób syntetyczny wskazywać cele, hipotezy, metody analizy oraz główne wnioski, eksponując wartość dodaną dla podjętej problematyki;
- do 5 słów kluczowych w językach polskim i angielskim;
- długość tekstu artykułu: 20-60 tys. znaków ze spacjami, z uwzględnieniem przypisów;
- tekst należy podzielić na części: wprowadzenie; tekst właściwy w tym: przegląd literatury, metodologia, wyniki; podsumowanie (wnioski); bibliografia; tekst można wyodrębnić nienumerowanymi śródtytułami.

Zasady edytorskie:
- w artykule należy używać stylu stosowanego w publikacjach Biura Analiz Sejmych (BAS);
- formatowanie tekstu: czcionka tekstu głównego: Calibri Light 12, interlinia 1,5; czcionka tekstu w przypisach: Calibri Light 10; interlinia 1,0;
- niestosowanie wersaliku w zapisywaniu tytułu artykułu oraz części artykułu;
- niestosowanie w tekście pogrubień, podkreśleń i spacji;
- zapisywanie cytatów antykwą w cudzysłowach (bez stosowania kursywy);
- zapisywanie wyrazów obcojęzycznych kursywą, np. primo;
- umieszczenie odsyłaczy do przypisów przed znakiem przestankowym;
- podawanie po raz pierwszy pełnej nazwy organizacji lub instytucji, np. Organizacja Narodów Zjednoczonych;
- podawanie po raz pierwszy osoby z pełnym imieniem, np. Lech Nowakowski;
- zapisywanie w tekście polskojęzycznym nazw własnych w języku polskim, np. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Unia Europejska, Stany Zjednoczone Ameryki, a w tekście angielskojęzycznym w języku angielskim;
- nieodmienianie skrótowców, np. ONZ zamiast ONZ-u;
- zapisywanie dat: 25 października 2008 roku, 25 października, w październiku 2008 roku;
- zapisywanie dekad słownie, np. w latach osiemdziesiątych;
- stosowanie pauz bez spacji, np. 1945–1989; 
- w przypadku wykorzystywania publikacji w językach opartych na cyrylicy należy je zapisywać w tekście głównym i w przypisach za pomocą cyrylicy, natomiast w bibliografii należy dokonywać latynizacji zapisu publikacji zgodnie z przyjętymi w Polsce zasadami;
- przypisy należy umieścić na dole strony stosując skróty łacińskie (Ibidem, op. cit., Idem, Eadem, Vide).

Bibliografia:
Na końcu artykułu należy podać pełną Bibliografię w formie wykazu alfabetycznego z podziałem na dwie grupy – Piśmiennictwo i źródła. Obowiązkowe formy zapisu bibliograficznego:
- Kowalski J., Tytuł publikacji monograficznej, Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2002.
- Nowak B., Tytuł artykułu, [w:] Tytuł pracy zbiorowej, red. N. Kowalczyk, Oficyna Wydawnicza, Lublin 2014.
- Piotrowski J., Tytuł artykułu, „Czasopismo Naukowe” 2005, nr 3.
- Nowakowski T., Tytuł artykułu, „Gazeta Codzienna”, 2 październik 2013, nr 23.
- Nowak J., Tytuł publikacji dostępnej w Internecie, http://adresinternetowy.pl. 
- Strona internetowa MEN, http://www.umcs.lublin.pl, „Materiały pomocnicze do nauczania historii”. 

Przypisy:
Obowiązkowe formy stosowane w przypisach:
- Monografia: 
I. Nazwisko, Tytuł monografii kursywą, Warszawa 2010, s. 11-14.

- Artykuł w pracy zbiorowej pod redakcją: 
I. Nazwisko, Tytuł artykułu kursywą, [w:] Tytuł pracy zbiorowej kursywą, red. I. Nazwisko, Warszawa 2005, s. 24-25.

- Artykuł w czasopiśmie naukowym (jeżli artykuł posiada numer DOI to należy go obowiązkowo podać na końcu w formacie jak poniżej): 
I. Nazwisko, Tytuł artykułu kursywą, „Tytuł Czasopisma” 2008, t. 22, nr 4, s. 76. https://doi.org/10.34752/jc8y

- Publikacja źródłowa w prasie (należy obowiązkowo podać datę dzienną oraz numer strony): 
I. Nazwisko, Tytuł publikacji źródłowej kursywą, „Tytuł Gazety”, 23 październik 2013, nr 56, s. 7.

- Akt prawny: 
Ustawa z dnia 23 stycznia 2014 r. o zasadach edytorskich (Dz. U. 2014, nr 56, poz. 72, ze zm.)

- Źródło archiwalne: 
Archiwum Akt Nowych, Akta Partii Politycznych, sygn. 21/B/34, t. 3, „Tytuł dokumentu archiwalnego”, k. 2.

- Dokument elektroniczny w postaci tekstu naukowego: 
I. Nazwisko, Tytuł publikacji naukowej zamieszczonej w Internecie, http://www.biblioteka.pl, s.23, (dostęp: 23.01.2013)

- Materiał źródłowy zamieszczony w internecie (należy podać podmiot odpowiedzialny za stronę lub nazwę strony, jedynie skrócony adres internetowy, tytuł dokumentu internetowego, dzień pozyskania danych): 
Strona internetowa Wydziału Prawa i Politologii, http://www.prawoipolitologia.pl, „Tytuł dokumentu internetowego” (dostęp: 23.01.2013)

- Orzeczenie sądu lub trybunału: 
Nazwa orzeczenia, Nazwa organu orzekającego, Data wydania, Sygnatura akt, oraz (jeśli orzeczenie było publikowane) wskazanie miejsca publikacji i numeru cytowanej albo powoływanej strony.

- Materiał audiowizualny (film, audycja radiowa): 
Tytuł filmu, reż. Jan Kowal, Francja–RFN, 2014, 9:10-9:13.

Materiały graficzne: 
Wszelkie materiały graficzne (zdjęcia, skany, mapy, diagramy, wykresy) należy zamieścić w tekście lub w osobnych plikach w formacie .jpg z jednoczesnym umiejscowieniem w tekście. Natomiast tabele należy przygotować w programie Word dla Windows i zamieścić tylko w tekście. Opis materiałów graficznych jest dokonywany według wzorca właściwego dla tabeli:

Tabela 1
Tytuł tabeli czcionka

       
       

Źródło: Opis bibliograficzny wg zasad obowiązujących w przypisach.