PRAWNO-ORGANIZACYJNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA W WARUNKACH ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I W CZASIE WOJNY

Słowa kluczowe: zewnętrzne zagrożenie państwa, napaść zbrojna, funkcjonowanie państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia i w czasie wojny

Abstrakt

Jak wskazują współczesne konflikty zbrojne i wydarzenia natury polityczno-militarnej, cele wojny osiąga się innymi sposobami niż do tej pory, a tym samym państwo, jego władze publiczne (w tym administracja), społeczeństwo, gospodarka i poszczególni obywatele muszą również osiągnąć zdolność do funkcjonowania w warunkach odmiennych niż klasyczny konflikt zbrojny. Określa się je jako działania poniżej progu wojny, hybrydowe, działania które przynoszą nie mniej dotkliwe straty ludzkie, materialne i niematerialne, dezorganizując wrażliwy jak nigdy dotąd aparat państwowy, jego gospodarkę, administrację i społeczeństwo. W obliczu tak zarysowanej sytuacji problemowej rodzi się pytanie o współczesny charakter i zakres koniecznych działań państwa, jego władz publicznych, administracji publicznej, gospodarki narodowej, organizacji społecznych i obywateli w ustawowo określonych warunkach „zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami o charakterze terrorystycznym lub działaniami w cyberprzestrzeni” i „napaści zbrojnej”.

Bibliografia

Kołodziejczak M., Analiza pojęcia wojny, agresji i napaści zbrojnej oraz przykłady ich użycia w aktach prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, „OBRONNOŚĆ. Zeszyty Naukowe” nr 2(14), 2015.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1911.

Opublikowane
2021-12-21
Dział
Artykuły recenzowane