KONCEPCJA STRUKTURY I POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO, W TYM SYSTEMU OBRONNEGO PAŃSTWA

stosownie do wymagań wynikających z istoty współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i napaści zbrojnej, a także prawno-administracyjnych

Słowa kluczowe: proces badawczy, cele i problemy badawcze, system bezpieczeństwa narodowego, podsystemy (części składowe)

Abstrakt

: Posiadanie przez państwo odpowiednio zorganizowanego i funkcjonującego systemu bezpieczeństwa narodowego (dalej - SBN) jest niezbędnym warunkiem jego bezpieczeństwa. Na etapie prac koncepcyjnych oraz wdrożeniowych uzyskiwana jest jakość rozwiązań tworzących SBN i jego części składowych. Koncepcje budowy (rozwoju) systemu, następnie rozwiązania prawne konstytuujące SBN powinny uwzględniać stałą zmienność środowiska bezpieczeństwa, w tym zjawisk, procesów w nim zachodzących. Powyższe stawia inspirujące teoretyków i praktyków wyzwania dotyczące kształtu i zasad działania SBN, w tym jego części składowych. Artykuł w sposób syntetyczny przedstawia główne elementy procesu badawczego, w części dotyczącej wyzwań w zakresie docelowej struktury i powiązań funkcjonalnych SBN.

Bibliografia

Kitler W., Rozważania nad istotą bezpieczeństwa narodowego jako etap wstępny ustaleń dotyczących systemu bezpieczeństwa narodowego, materiały eksperckie do prac w ramach SPBN, AON, Warszawa 2011 r.

Kitler W., Wprowadzenie metodologiczne do projektu badawczego nt. Prawno-organizacyjne aspekty funkcjonowania państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, Materiał niepublikowany 2020 r.

Kothari C. R., Research Methodology. Methods & Techniques. Delhi: New Age International Publishers. 2009.

Marszałek M., Sobolewski G., Majchrzak D., Zarządzanie kryzysowe w ujęciu narodowym i międzynarodowym, Warszawa 2019 r.

Pawłowski J., System kierowania bezpieczeństwem narodowym – teoria i praktyka [w:] Pawłowski J. (red. nauk.), Współczesny wymiar bezpieczeństwa. Między teorią i praktyką, Warszawa 2011 r.

Wojciszko M., Kierowanie bezpieczeństwem narodowym, Warszawa 2021 r.

Wróblewski R., System kierowania obroną państwa i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, [w:] Strategiczne koncepcje obrony-implikacje dla bezpieczeństwa RP (Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Wydziale Strategiczno-Obronnym AON dnia 27 stycznia 2000 r.), Warszawa 2000 r.

Opublikowane
2021-12-21
Dział
Artykuły recenzowane