ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA NA SZCZEBLU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W OBSZARZE KOMPETENCJI MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DOTYCZĄCYCH OBRONNOŚCI

Słowa kluczowe: administracja rządowa, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działy administracji rządowej, obronność, zadania obronne, zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w obszarze obronności państwa. Autorzy artykułu przedstawili rozważania oraz wyniki przeprowadzonych w 2020 roku badań dotyczących kompetencji MinistraRolnictwa i Rozwoju Wsi i realizacji przypisanych zadań obronnych do działów administracji rynki rolne, rolnictwo i rozwój wsi oraz urzędu obsługującego Ministra – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezentowany materiał nie zawiera informacji niejawnych, a materiałem źródłowym przedstawionych treści stanowią akty prawa wewnętrznego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dokumenty normatywne i opracowania zwarte. Efektem podjętego tematu są wnioski i postulaty dotyczące aktualnego stanu diagnozowanej problematyki i postulowanych kierunków zmian.

Bibliografia

Kitler W., Kośmider T. (red.), Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2015.

Kitler W., Drabik K., Szostek I. (red), System bezpieczeństwa narodowego RP. Wybrane problemy, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2014.

Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, Zagadnienia prawno-ustrojowe, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2018,

Misiuk A., Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego. Difin, Warszawa 2013.

Szczurek (red.) Militarne i niemilitarne aspekty bezpieczeństwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

Zarządzenie Nr 60 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Zarządzenie Nr 74 /2019 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia73 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zarządzenie Nr 17 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie systemu stałych dyżurów.

Zarządzenie Nr 6 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.

Zarządzenie Nr 57 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2015 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zmieniające Zarządzenie Nr 19 z Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie systemu stałych dyżurów.

Zarządzenie w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego. Dyrektywa Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r.

Koncepcja przygotowania działów administracji rządowej rolnictwo, rynki rolne i rozwój wsi do realizacji zadań obronnych w czasie pokoju oraz w trakcie podwyższania stanów gotowości obronnej państwa w latach 2016-2022.

Program szkolenia obronnego w działach administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo na lata 2017-2022; Plan szkolenia obronnego w działach administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne cyklicznie.

Program mobilizacji gospodarki.

Program pozamilitarnych przygotowań obronnych.

Program doskonalenia obrony cywilnej.

Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne cyklicznie.

Wytyczne Rady Ministrów do programowania przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej Programie rozwoju Sił Zbrojnych RP.

Opublikowane
2022-03-25
Dział
Artykuły recenzowane