Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa kulturowego

  • Dominika Jach Akademia Sztuki Wojennej
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo kulturowe, kultura, zagrożenia bezpieczeństwa kulturowego, edukacja kulturowa

Abstrakt

Tematem artykułu jest problematyka bezpieczeństwa kulturowego rozpatrywana w ujęciu ogólnym. Głównym powodem poruszenia kwestii bezpieczeństwa kulturowego i podkreślenia istoty konieczności podjęcia debaty w zakresie bezpieczeństwa kulturowego, jest niedobór wiedzy w danym obszarze. Ponadto, artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na zagadnienie związane z edukacją kulturową.

Treść publikacji rozpoczyna się próbą zdefiniowania terminu „kultura” poprzez ukazanie wybranych definicji kultury. Następnie, podjęto próby wyjaśnienia pojęcia bezpieczeństwa kulturowego. Kolejny rozdział artykułu wyszczególnia komponenty bezpieczeństwa kulturowego i ukazuje je w świetle współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa kulturowego. Ponadto, w artykule przedstawiono akty prawne dotyczące bezpieczeństwa kulturowego oraz zaakcentowano kwestie edukacji kulturowej w kontekście współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa kulturowego. Analiza zasadniczych treści dostępnej literatury pozwala w ostatniej części publikacji przedstawić konkluzje i wnioski dotyczące podjętej tematyki.

Opublikowane
2018-06-30
Dział
Artykuły recenzowane