Ocena pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce oraz kierunki ich doskonalenia

Słowa kluczowe: system obronny państwa, pozamilitarne przygotowania obronne państwa, administracja publiczna, zadania obronne

Abstrakt

Sentencją przeprowadzenia przeze mnie oceny pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce, było powszechnie znane powiedzenie, że dziś nie wystarczy „wiedzieć, że” ani „wiedzieć jak”, ale trzeba „wiedzieć dlaczego”. Uwzględniając charakter problemu, należy pamiętać, że pozamilitarne przygotowania obronne państwa, rozumiane jako „proces realizowany przez wszystkie pozamilitarne podmioty systemu obronnego państwa, obejmujący całokształt przedsięwzięć planistycznych, organizacyjnych i rzeczowo-finansowych, mających na celu przygotowanie sił i środków oraz sposobów (procedur) działania tych podmiotów do zapewnienia przetrwania państwa i jego obywateli w razie wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny”, stanowią rozległy interdyscyplinarny obszar poznania. Przyjęte zatem musiały być przez autora pewne ograniczenia nawiązujące do tytułu rozdziału, co w konsekwencji doprowadziło do wyboru określonych priorytetów mających na celu określenie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce. Przeprowadzone analizy w przedmiotowym zakresie umożliwiły na określenie kierunków doskonalenia tych  przygotowań ora sformułowanie rekomendacji.

Bibliografia

Carl von Clausevitz, O wojnie, Wydawnictwo „Test”, Lublin 1995.

Kitler W., Bezpieczeństwo Narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System., Wyd. AON – Sygn. AON 6033/11, Warszawa 2011.

Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1982.

Kuliczkowski M., (red. nauk.), Przygotowania obronne w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, Wyd. TWO, Zeszyt Problemowy Nr 1 (2011).

Kuliczkowski M., (red. nauk.), Administracja publiczna i przedsiębiorcy w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa. Teoria i praktyka – wybrane problemy, Wydawca TWO, Warszawa 2011.

Kuliczkowski M., Przygotowania obronne w Polsce. Uwarunkowania formalnoprawne, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji, Wyd. AON, sygn. AON 6181/13, Warszawa 2013

Kownacki J. (red.), Kształtowanie się systemu planowania obronnego w kontekście pozamilitarnych przygotowań obronnych, Oficyna Drukarska, Warszawa 2004

Kownacki J., Wochna A., Programowanie pozamilitarnych przygotowań obronnych, Warszawa 2006

Maslow A., Motivation and Personality, New York, 1958.

Sikorski W., Przyszła wojna, Wyd. MON, wydanie II, Warszawa 1984.

Sun Tzu, Sztuka wojny, Warszawa 1994.

Zdrodowski B. (kier. nauk.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, wyd. 6, AON 2008.

Opublikowane
2019-12-01
Dział
Artykuły recenzowane