Świadczenia na rzecz obrony w procesie pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa. Stan aktualny oraz kierunki rozwoju

Słowa kluczowe: przygotowania obronne, świadczenia na rzecz obrony, świadczenia osobiste, świadczenia rzeczowe, świadczenia szczególne

Abstrakt

Pozamilitarne przygotowania obronne w państwie obejmują działania, planistyczne, organizacyjne i rzeczowo-finansowe realizowane przez niemilitarne podmioty systemu obronnego, czyli przez administrację publiczną, przedsiębiorców, różne instytucje oraz obywateli na rzecz przygotowania do sprawnego funkcjonowania państwa w warunkach kryzysu polityczno-militarnego oraz w czasie mobilizacji i wojny. Działania te mają na celu wspieranie Sił Zbrojnych RP, w tym wojsk sojuszniczych oraz zapewnienie funkcjonowania państwa i przetrwania społeczeństwa w trudnych warunkach kryzysowych i wojennych. We wszystkich tych działaniach zasadnicza role odgrywać będą świadczenia na rzecz obrony. W związku z tym, treścią niniejszego artykułu było w pierwszym etapie, omówienie genezy oraz podstaw prawnych regulujących problematykę świadczeń na rzecz obrony. W dalszej kolejności zbadano dysfunkcje planistyczno-organizacyjne w procesie nakładania (przeznaczania) świadczeń osobistych, rzeczowych i szczególnych przez organy administracji publicznej. W kolejnym etapie, wskazano na dwa zasadnicze problemy w obszarze świadczeń na rzecz obrony: brak systemu motywacyjnego dla osób oraz przedsiębiorców (instytucji) realizujących świadczenia na rzecz obrony oraz brak odpowiednich zasobów, zarówno pod względem jakościowym oraz ilościowym, do wykorzystania w ramach świadczeń na rzecz obrony. Na koniec, wskazano propozycje rozwiązań prawno-organizacyjnych w zakresie realizacji świadczeń osobistych, rzeczowych i szczególnych, mogących wpłynąć na podniesie poziomu realizowanych przygotowań obronnych w państwie.

Bibliografia

Jurczuk J., Wybrane zagadnienia regulacji prawnych dotyczących świadczeń na rzecz obrony, [w:] Świadczenia na rzecz obrony realizowane w sytuacjach kryzysowych, red. Z. Piątek, AON, Warszawa 2006.

Kamiński M.A., Prawo Bezpieczeństwa Narodowego, „Wiedza Obronna”, 2019, t. 268, nr 3, https://doi.org/10.34752/vwz4-j897

Kamiński M.A., Ujednolicenie prawa w zakresie systemowych rozwiązań ochrony ludności i obrony cywilnej [w:] Współczesna obrona cywilna wyzwania, ryzyko, zagrożenia, red. J.Gawęcka, J.Wojtycza, Piotrków Trybunalski, 2018.

Kuliczkowski M., Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce, próba systematyzacji procesualnych oraz funkcjonalnych aspektów przygotowań, AON, Warszawa 2016.

Kutrzeba S., Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII wieku, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1937.

Olech A., Nakładanie zadań na przedsiębiorców, [w:] Wojewódzka administracja rządowa w przygotowaniach obronnych, red. Z. Piątek, Ruch Wspólnot Obronnych, Gołuchów 2012.

Planowanie i realizacja świadczeń gospodarki narodowej w procesie zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP, Szt. Gen. WP, Warszawa 2008.

Świat i życie - zarys encyklopedyczny, Warszawa-Lwów 1939.

Wojnarowski J., Świadczenia na rzecz obronności Rzeczypospolitej Polskiej, AON, Warszawa 2012.

Opublikowane
2019-12-01
Dział
Artykuły recenzowane