Prawa i obowiązki żołnierzy zawodowych – współczesność a okres Polski Ludowej

Słowa kluczowe: ustawa, żołnierz zawodowy, Siły Zbrojne, prawo, prawa i obowiązki

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę związaną z uprawnieniami oraz obowiązkami żołnierzy zawodowych. Autor zakreślił okres przedmiotowej analizy na lata obecne oraz okres Polski Ludowej. Głównym założeniem było poddanie analizie dwóch ustaw pragmatycznych dotyczących służby żołnierzy zawodowych. Na gruncie przepisów ustawy z 1970 i 2003 r. Autor dokonał porównania tożsamych uregulowań określonych praw i obowiązków nałożonych na żołnierzy zawodowych. Wynikające z tego tytułu różnice wynikają jednoznacznie z charakteru Sił Zbrojnych w analizowanych okresach oraz sytuacji geopolitycznej Polski.

Bibliografia

Chałubińska – Jentkiewicz K., Ochrona informacji niejawnych a organizacja służby żołnierzy i funkcjonariuszy zatrudnionych w strukturach obronności i bezpieczeństwa państwa, [w:] Prawo wojskowe, red. Kitler W., Nowak D., Stepnowska M., Warszawa 2017.

Chomoncik S., Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Komentarz, Toruń 2019.

Czechowski M., Prawny charakter zatrudnienia żołnierzy zawodowych, Toruń 2016.

Czmuta J., Podstawy prawne działalności związków zawodowych, Warszawa 1984.

Fuks T., Łopatka A., Rybicki M., Skrzydło W., Ustrój polityczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1986.

Gilewicz R., Kasprzak P., Kulej F., Pioterek E., Surowiecki Z., Stępień Z., Wybrane zagadnienia wojennomorskie. Materiały do szkolenia politycznego marynarzy i podoficerów III roku służby, Zarząd Polityczny Marynarki Wojennej, Gdynia 1970.

Kamiński M. A., Prawo bezpieczeństwa narodowego, „Wiedza Obronna”, 2019, t. 268, nr 3, https://doi.org/10.34752/vwz4-j897.

Kitler W., Nowak D., Stepnowska M., Prawo wojskowe, Warszawa 2017.

Leśko T., Majcherczak B., Staciwa C., Służba wojskowa (Wybrane zagadnienia organizacyjno – prawne). Podręcznik kształcenia wojskowego w szkołach wyższych. Część III, wyd. MON, Warszawa 1986.

Rosa R., Prawa i wolności człowieka w warunkach służby wojskowej. Podstawy teoretyczne i praktyka, Warszawa 1994.

Salwa Z., Prawno – ustrojowa pozycja związków zawodowych, [w:] Podstawy prawne działalności związków zawodowych, red. Czmuta J., Warszawa 1984.

Sokolewicz W. Państwo i konstytucja. Zbiór studiów, Polska Akademia Nauk, Instytut Państwa i Prawa, 1989.

Sokołowski T., Apolityczność i apartyjność. Podstawy prawne udziału żołnierzy w życiu publicznym, Toruń 1996.

Śmiałek W., Prawa i wolności żołnierzy w czynnej służbie wojskowej. Regulacje prawne [w:] Prawa i wolności człowieka w warunkach służby wojskowej. Podstawy teoretyczne i praktyka, red. Rosa R., Warszawa 1994.

Wieczorek M., Charakter prawny stosunków służbowych funkcjonariuszy mundurowych, Toruń 2017.

Wołopiuk W. J., Bezpieczeństwo państwa socjalistycznego [w:] Państwo i konstytucja. Zbiór studiów, red. Sokolewicz W., Polska Akademia Nauk, Instytut Państwa i Prawa, 1989.

Opublikowane
2020-01-30
Dział
Artykuły recenzowane