Aktywacja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wsparcia Straży Granicznej w przeciwdziałaniu zagrożeniom powstałym na skutek użycia obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego na polskich obszarach morskich

Słowa kluczowe: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Straż Graniczna, terroryzm, działania antyterrorystyczne na morzu, jurysdykcja na obszarach morskich

Abstrakt

Artykuł jest sprawozdaniem z badań mających na celu weryfikację sposobu aktywacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) do wsparcia Straży Granicznej (SG) w działaniach mających na celu przeciwstawienie się zagrożeniom dla statków i portów powstałym na skutek użycia statku lub innego obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego. Kryterium weryfikacji aktywacji sił zbrojnych jest czas. Powyższe ma umożliwić znalezienie słabych punktów aktywacji, które autor stara się wyeliminować proponując usprawnienia w tym względzie. Zaproponowane zmiany mają umożliwić SZ RP przeciwstawienie się zamachowi terrorystycznemu na porty oraz statki znajdujące się na obszarach morskich będących pod jurysdykcją RP.

Bibliografia

Fieducik B. W., Terroryzm morski w świetle międzynarodowego prawa karnego – rozprawa doktorska, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2013.

Kubiak K., Makowski A., Mickiewicz P., Polska wobec zagrożenia terroryzmem morskim, Trio, Warszawa 2005.

Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych (Dz. U. z 1947 r. Nr 23 poz. 90).

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza sporządzona w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r. (Dz. U. z 2002 Nr 59 poz. 543).

Konwencja w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej sporządzonej w Rzymie dnia 10 marca 1988 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 129 poz. 635).

Protokół w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu stałych platform umieszczonych na szelfie kontynentalnym sporządzony w Rzymie dnia 10 marca 1988 r. (Dz. U. z 2002 Nr 22 poz. 211).

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 1990 r. Nr 78 poz. 462 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 1991 r. Nr 32 poz. 131 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz. 1005 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Brukseli dnia 19 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 567).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portowym oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1139). Gospodarka morska w Polsce w 2018 r., Urząd Statystyczny w Szczecinie Ośrodek Statystyki Morskiej, Szczecin 2019, https://stat.gov.pl [14.11.2019].

https://marinetraffic.com [26.11.2019].

https://sjp.pl/reda [12.01.2020].

https://www.umgdy.gov.pl [02.03.2020].

Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., Ministerstwo Energii, Warszawa 2019, https://www.gov.pl [12.01.2020].

Opublikowane
2020-05-01
Dział
Artykuły recenzowane