AKSJOLOGICZNE FILARY BEZPIECZEŃSTWA POWSZECHNEGO JAKO ŹRÓDŁO UTWORZENIA I ROZWOJU UNIJNEGO MECHANIZMU OCHRONY LUDNOŚCI

Słowa kluczowe: Unia Europejska, ochrona ludności, mechanizmy ochrony ludności, zarządzanie kryzysowe, wartości

Abstrakt

W artykule autor porusza problematykę organizacji i funkcjonowania unijnych mechanizmów ochrony ludności z uwzględnieniem ich rozwoju na przestrzeni lat. Te rozwiązania służą ułatwieniu podejmowania działań na wypadek zagrożeń godzących w życie, zdrowie, mienie, infrastrukturę i środowisko naturalne. W ramach utworzonego Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności państwa członkowskie mogą otrzymać wsparcie w przeciwdziałaniu i zwalczaniu negatywnych następstw zagrożeń, realizowane w trzech płaszczyznach: strategicznej, operacyjnej i taktycznej. Współpraca wielostronna państw oparta jest na zasadach pomocniczości, współdziałania i interoperacyjności, co wspiera Komisja Europejska, ale także uwzględniono autonomiczność decyzji poszczególnych państw i dobrowolności w zakresie udziału i określenia potencjału zaangażowania. Mechanizmy na rzecz szeroko rozumianej ochrony ludności ewoluowały na przestrzeni lat, począwszy od roku 1985. Obecny kształt Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności daje możliwości współpracy koncepcyjnej i wykonawczej, wsparcia finansowego na potrzeby działań ratowniczych i ochronnych, uwzględnia także możliwą operacyjność poza granicami UE.

Bibliografia

De Pooter H., The Cicil Protection Mechanism of the European Union: A Solidarity Tool at Test by the COVID-19 Pandemic, „American Society of Internstional Law”, Vol. 27, Issue 7, 1 May 2020.

EU Civil Protection Mechanism, https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en

European Commission's coronavirus response team, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-commissions-action-coronavirus_en (30.07.2020).

Europejska solidarność w praktyce, https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/coronavirus/european-solidarity-in-action/

Górski S., Cłapka M., Ochrona ludności w UE, Strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, https://msw.gov.pl/pl/wspolpraca-miedzynarod/unia-europejska/ochrona-ludnosci-w-ue/7096,Ochrona-ludnosci-w-UE.html

Gryz J. (red.), System reagowania kryzysowego UE. Struktura – charakter – obszary, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.

Janowczyk B., Wdrażanie ramowego programu działań z SENDAI na lata 2015-2030 w sprawie ograniczenia ryzyka katastrof, RCB, https://rcb.gov.pl/wdrazanie-ramowego-programu-dzialan-z-sendai-na-lata-2015-2030-w-sprawie-ograniczenia-ryzyka-katastrof/

Strona Internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, http://msw.gov.pl/portal/pl/559/7096/Ochrona_ludnosci_w_UE.html

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wojtaszewska A., Zjednoczona Europa w obliczu walki z epidemią SARS-CoV-2. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, https://ecpp.org.pl/publikacje-analizy/zjednoczona-europa-w-obliczu-walki-z-epidemia-sars-cov-2-unijny-mechanizm-ochrony-ludnosci/, 24 kwietnia 2020 r.

Opublikowane
2023-01-16
Dział
Artykuły recenzowane