TRÓJFILAR BEZPIECZEŃSTWA USTROJOWEGO UWARUNKOWANIA AKSJOLOGICZNE

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ustrojowe, trójpodział władzy, ustrój państwa

Abstrakt

Warunkiem bezpieczeństwa ustrojowego państwa jako podmiotu realizującego zadania o charakterze wewnętrznym i zewnętrznych jest prawidłowe ukształtowanie relacji pomiędzy trzema ośrodkami władzy jakie tworzą władza sądownicza, ustawodawcza i wykonawcza. W zasadzie właśnie stabilność władzy rozumiana jako prawidłowe ukształtowanie relacji pomiędzy trzema kluczowymi ośrodkami powinna być postrzegana w kategoriach aksjologicznych jako dobro determinujące bezpieczeństwo ustrojowe a tym samym bezpieczeństwo polityczne państwa na arenie międzynarodowej oraz w ramach realizacji polityki wewnętrznej. Trójpodział władzy jako zasada funkcjonowania państwa ma charakter uniwersalny i wywodzi się z ponadnarodowych tradycji konstytucyjnych. Nie jest ona typowa jedynie dla państw demokratycznych. W zależności jednak od historycznych doświadczeń i politycznych koncepcji różnie przebiega ukształtowanie schematu relacji pomiędzy ośrodkami władzy. Bezpieczeństwo ustrojowe państwa to nie tylko współpraca, ale przede wszystkim utrzymujący się zdrowy poziom napięcia i wzajemnej kontroli pomiędzy trzema punktami oparcia „trójnogu bezpieczeństwa ustrojowego”.

Bibliografia

Garlicki, L. Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2009;

Herbert, F. Kroniki Duiny, Poznań;

Kitler, W. Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system. Warszawa 2011, s. 127

Kitler, W. Bezpieczeństwo narodowe. Teoria i praktyka, Warszawa, 2020,

Kuca, G. Zasada podziału władzy w Konstytucji RP z 1997 r, Warszawa 2014;

Kurek-Sobieraj, J. Sprawozdanie z sympozjum: Metodologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa ustrojowego, „Wiedza Obronna”, t. 281 nr 4, 2022,

Kurek-Sobieraj, J. Uwarunkowania bezpieczeństwa ustrojowego w Polsce pod rządami Konstytucji z 1997 r. [w:] Szymanek, J. doświadczeń dwudziestu pięciu lat funkcjonowania Konstytucji, w druku

Montesquieu „O duchu praw” w przekładzie T. Boy-Żeleńskiego, https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/o-duchu-praw.pdf

Pach, M. Tuleja, P. Komentarz do art. 10 Konstytucji, [w:] M. Safjan, L. Bosek Konstytucja RP. Komenatrz tom I., Warszawa 2016;

Zalewski, S., Bezpieczeństwo polityczne państw. Studium funkcjonalności instytucji. Siedlce 2010

Zalewski, S., Strategia jako instrument bezpieczeństwa politycznego państwa. Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2009.

Opublikowane
2022-12-30
Dział
Artykuły recenzowane