WIĘKSZY UDZIAŁ PRYWATNEGO SEKTORA OCHRONNEGO W BEZPIECZEŃSTWIE POLSKI

Słowa kluczowe: prywatny sektor ochrony, bezpieczeństwo Polski, uprawnienia ochroniarzy, ochrona osób i mienia, środki ochrony fizycznej

Abstrakt

Polska wzorem innych państw włączyła prywatny sektor ochronny do systemu bezpieczeństwa   pod koniec XX wieku. Prawie od początku prywatne firmy zajmujące się ochroną osób i mienia rozwijały się w szybkim tempie. Początek istotnego udziału sektora niepaństwowego w zapewnieniu bezpieczeństwa w Polsce po II wojnie światowej dała Ustawa o Straży Przemysłowej z 31 stycznia 1961, która ograniczała działalność do obiektów państwowych, ale już kilka lat później Ustawa o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r. - pierwsze specjalne, odrębne uregulowanie prawne na poziomie ustawy w zakresie ochrony mienia i osób w Polsce - dokonała rewolucji w udziale prywatnego sektora w bezpieczeństwie. Wraz z upływem lat rosła w Polsce liczba firm ochroniarskich, rozszerzał się też zakres ich działań ochronnych a także  rosło znaczenie ochrony osób i mienia w państwie. Prywatyzacja zadań dotyczących ochrony wynikała  głównie z faktu, iż organy i instytucje państwa nie były w stanie same zabezpieczyć wszystkich zadań dotyczących bezpieczeństwa. Wraz z rozwojem firm ochroniarskich pojawiały się wyzwania dot. zakresu zadań oraz uprawnień pracowników ochrony. Wzrastał też udział technologii w działalności ochronnej. Jednym z istotnych wyzwań stawały się regulacje prawne, stanowiące podstawę do działalności prywatnych firm ochroniarskich i dające określone uprawnienia ich pracownikom. Celem niniejszego artykułu jest prześledzenie tych rozwiązań prawnych oraz zaproponowanie nowych uregulowań, które pozwoliłyby na szersze wykorzystanie firm ochroniarskich w Polsce oraz zapewnienie, by już działające firmy i sami pracownicy ochrony mogli bardziej efektywnie działać na rzecz bezpieczeństwa Polski.

Bibliografia

Cisowski Z., Organizacja i funkcjonowanie służb ochrony osób i mienia, Szczytno 2008.

Czop A., Jakie zmiany w funkcjonowaniu i organizacji prywatnego sektora ochrony mogą wpłynąć na podniesienie bezpieczeństwa narodowego Polski – wnioski z przeprowadzonych badań, Kultura Bezpieczeństwa, Nauka – Praktyka - Refleksje 2015, nr 19.

Czop A., Nowe uregulowania płacowe jako ważny element poprawy poziomu świadczonych usług w prywatnym sektorze ochrony traktowanym jako element systemu bezpieczeństwa publicznego, Security, Economy &Law Nr 4/2016 (XIII), (18-37).

Czop A., Proponowane zmiany w regulacjach prawnych zmierzające do podniesienia efektywności działania firm ochronnych osób i mienia, Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje 2015, nr 20.

Gozdór G., Prywatyzacja bezpieczeństwa. Rola i miejsce prywatnego sektora ochrony w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego, Lublin 2012.

Góraj J., Prywatyzacja ochrony – doktrynalne i empiryczne podstawy, Wiedza Prawnicza” 2014, nr 1.

Kitler w., Bezpieczeństwo narodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2020.

Kotowska O. , Prawno-karne aspekty działania prywatnego sektora ochrony jako elementu systemu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego ( rozprawa doktorska), Warszawa 2017.

Kręgulec R., Pajorski P., Ustawa o ochronie osób i mienia. Komentarz, Warszawa 2015.

Kubiński P., Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia i jej koncesjonowanie, Warszawa 2008.

Netczuk R., (red) Prywatyzacja zadań policyjnych. Korzyści i niebezpieczeństwa, Katowice 2016.

Wiśniewski B., System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, Szczytno 2013.

Opublikowane
2022-12-30
Dział
Artykuły recenzowane