ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA ŻOŁNIERZY W ŚWIETLE USTAWY O OBRONIE OJCZYZNY – ZAGADNIENIA WYBRANE

Słowa kluczowe: postępowanie dyscyplinarne, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność dyscyplinarna, wina, przestępstwo, wykroczenie, rozmowa dyscyplinująca

Abstrakt

Artykuł porusza tematykę odpowiedzialności dyscyplinarnej żołnierzy w świetle ustawy o obronie Ojczyzny. Nowa regulacja, obejmująca kompleksowo sfery organizacyjne, służbowe i dyscyplinarne, zastąpiła rozdrobnione dotychczas przepisy, w tym ustawę o dyscyplinie wojskowej. Ustawodawca dokonał jednak licznych zmian w zakresie zarówno sfery materialnej, jak i proceduralnej w zakresie dyscypliny wojskowej. Z uwagi na obszerność przedmiotowej problematyki, niniejsze opracowanie odnosi się do wybranych aspektów, w tym istoty przewinienia dyscyplinarnego, ale także rezygnacji z prowadzenia postępowania dyscyplinarnego z uwagi na charakter/ istotę popełnionego przewinienia.

Bibliografia

Buchała K., Zoll A., Kodeks karny. Cześć ogólna, Komentarz, t. 1, Kraków 1998.

Chomoncik S., Kosowski J., Wybrane zagadnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej żołnierzy, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2019, nr 4.

Czarnecki P., Przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi w prawie polskim, Białostockie Studia Prawnicze 2017, vol. 22 nr 1, s. 29. doi: 10.15290/bsp.2017.22.01.02

Kamiński M. A., Prawnoustrojowy status Sił Zbrojnych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polski, Roczniki Nauk Prawnych, 2019, t. 29, nr 3. DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2019.29.3-3

Kitler W., Kamiński M. A., Nowak D., Powszechny obowiązek obrony. Źródła, zakres, modele, Warszawa 2019.

Kosowski J., Zasada informacji prawnej w polskim procesie karnym w świetle art. 16 k.p.k., Warszawa 2011.

Kuczyński T., Odpowiedzialność funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych za przewinienia dyscyplinarne mniejszej wagi, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2012, Nr 6

Maj S., Postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych, Warszawa 2008.

Moszumański Z., Piwowar S., Rawski W., Dyscyplina wojskowa. Rys historyczny ewolucji przepisów dyscyplinarnych, Warszawa 2012.

Oczkowski T., Komentarz do art. 278 k.k. [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R. A. Stefański, Legalis 2021.

Opaliński B., Rogalski M., Szustakiewicz P., Ustawa o Policji. Komentarz, Legalis 2020, dostęp 12.12.2022 r.

Radoniewicz F., Komentarz do art. 132 [w:] Ustawa o Policji. Komentarz, red. K. Chałubińska- Jentkiewicz, J. Kurek, Legalis 2021, dostęp 12.12.2022 r.

Radoniewicz F., Odpowiedzialność dyscyplinarna żołnierzy [w:] Prawo wojskowe, red. W. Kitler, D. Nowak, M. Stepanowska, Warszawa 2017.

Skorupka J. red., Proces karny, Warszawa 2018.

Opublikowane
2022-12-30
Dział
Artykuły recenzowane