ASPEKTY METODYCZNE W PRZEPROWADZANIU BADAŃ NAUKOWYCH – BADANIA JAKOŚCIOWE

Słowa kluczowe: aspekty metodyczne, badania naukowe, badania jakościowe, badania nad mediami

Abstrakt

Artykuł przedstawia opis aspektów metodycznych w przeprowadzaniu badań naukowych (jakościowych), w tym nacisk położono na branżę mediową. Publikację rozpoczęto od określenia czym jest teoria naukowa w świetle literatury, wskazano czym są badania naukowe i w jaki sposób się je przeprowadza, które typy badań jakościowych wyróżniamy, jaki jest cel łączenia badań jakościowych i ilościowych, jaki wpływ ma połączenie badań, metod, danych i wyników, jakie są korzyści z zastosowania badań jakościowych. Opisano także charakterystykę badań jakościowych w tym jego rodzaje: badania panelowe, indywidualne wywiady pogłębione, zogniskowane wywiady grupowe, studium przypadku (case studies), eksperyment, obserwacja, desk-research (badania wtórne), pomiary fizjologiczne oraz metody projekcyjne. Całą publikację podsumowano zakończeniem oraz bibliografią przedmiotu, w tym: opracowaniami i monografiami, artykułami oraz netografią (publikacjami elektronicznymi).

Bibliografia

Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Warszawa 2005.

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

Bendkowski J., Badania jakościowe - wybrane problemy, odniesienia do logistyki stosowanej (Qualitative research – selected problems of applied logistics reference), „Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie”, Politechnika Śląska 2016, nr 89.

Charmaz K., Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Warszawa 2009.

Creswell J. W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, tłum. Joanna Gilewicz, Kraków 2013.

Cybulska D., Wykorzystanie metody obserwacji w naukach społecznych, Obronność, "Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej" 2013, nr 2.

Daszkiewicz M., Organizacja wielkich wydarzeń sportowych w realizacji celów marketingu terytorialnego na przykładzie The World Games 2017, "Marketing i Zarządzanie" nr 2 (52) 2018.

Drapikowska B., Palczewska M., Zogniskowany wywiad grupowy oraz techniki projekcyjne jako przykłady jakościowych empirycznych metod badawczych stosowanych w naukach społecznych, "Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej" 2013, nr 3.

Flick U., O serii Niezbędnik badacza, w: G. Gibbs, Analizowanie danych jakościowych, przeł. M. Brzozowska-Brywczyńska, Warszawa 2011.

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

Gregor B., Stawiszyński M., Badania panelowe za pośrednictwem Internetu. Wykorzystanie internetu w badaniach marketingowych, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach” 2005.

Kaczarek M., Olejnik I., Springer A., Badania jakościowe. Metody i zastosowania, Warszawa 2013.

Karwat Z. J., Metoda dialektyczna i jej znaczenie w analizie prawnej i prawniczej, Praca dyplomowa napisana na seminarium prowadzonym przez doktora Przemysława Niemczuka, Rzeszów 2015.

Konecki K. T., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa, 2011.

Latusek-Jurczak D., Studium przypadku jako metoda dydaktyczna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania "Zarządzanie" 2015, nr 39, t. IV.

Leszek W., Podstawy pragmatycznej metodologii nauk technicznych, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Radom 2013.

Łotocki Ł., Zogniskowane wywiady grupowe jako metoda badawcza w polityce społecznej na przykładzie badań nad migracjami międzynarodowymi, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje" 2005, nr 8.

Mazurek-Łopacińska K., Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.

Mroczko F., Jakościowe metody badań. Obserwacja naukowa, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości" nr 26 (1) 2014.

Nicińska M., Indywidualne wywiady pogłebione i zogniskowane wywiady grupowe - analiza porównawcza, The Ohio State University - University Libraries, "Ask Research Methodologies" 2000.

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2006.

Piecuch T., Molter A., Metody jakościowe w badaniu przedsiębiorczości, "Problemy Zarządzania" 2014, t. XII, nr 3 (47).

Pierański B., Pomiar fizjologiczny w badaniu wewnątrzsklepowych zachowań nabywców, Poznań 2020.

Popiołek M., Wieczorkowski J., Zarządzanie prywatnością w internecie – wybrane problemy metodologiczne, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2017, nr 1 (126), t. II.

Przybyłowska I., Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych, „Przegląd Socjologiczny” nr 30, Łódź 1978.

Stanisławski R., Triangulacja technik badawczych w naukach o zarządzaniu, „Zeszyty Naukowe Organizacja i kierowanie” nr 4, Łódź 2017 (178).

Sułek A., Eksperyment w badaniach społecznych, Warszawa 1979.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2010.

Trocki M., Ocena projektów – koncepcje i metody, Warszawa 2013.

Wyrozębski P. „Badanie panelowe metodologicznych aspektów angażowania interesariuszy na przykładzie metodyki PMBoK Guide”, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie” 2017, Politechnika Śląska, nr 114.

Żelazo M., Kwestionariusz wywiadu jako narzędzie badawcze, „Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej” nr 2 (6), Warszawa 2013.

Opublikowane
2023-12-30
Dział
Artykuły recenzowane