POLICJA – GENEZA I ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY. Część II

Słowa kluczowe: Policja, państwo policyjne, prawo policji, monarchia absolutna

Abstrakt

W machinie państwa absolutnego, człowiek rozumiany jako jednostka nie posiadał charakteru podmiotowego. Władza pozornie realizowała działania w kierunku swoich poddanych, jednocześnie nie diagnozując rzeczywistych potrzeb społecznych. Monarcha panował z „woli Bożej” , dlatego w zależności jak pojmował cele, zadania i priorytety państwa w obszarze prowadzonej przez siebie polityki, tak też ją realizował za pośrednictwem podległych sobie urzędników. Normy prawne były niczym innym, jak spełnieniem woli panującego w obszarach regulujących całokształt życia jednostki w państwie. Prawo przewidywało szereg obowiązków (nakazów), ale jednocześnie nie zawierało uprawnień w relacji obywatel-państwo. Innymi słowy, ustawodawstwo nie wiązało panującego w zakresie działania na rzecz jednostki, w tym organów administracji będących faktycznie instrumentem do rządzenia w rękach panującego. W efekcie ukształtowany został sformalizowany aparat administracyjny, w którym administracja, co do zasady, nie liczyła się z interesami obywatela. Państwo absolutne nie znało bowiem instytucji osoby prawa publicznego. Prawo policji – ius politiae rozumiano bardzo szeroko – jako całokształt działalności państwa zmierzającej do zaspokojenia podstawowych potrzeb poddanych, natomiast decyzja w kwestii co jest dobre dla obywateli, miała charakter uznaniowy i należała do władcy lub jego administracji, dotyczyło to również interpretacji sprawiedliwości. Dlatego też ius politiae oprócz sensu stricte bezpieczeństwa publicznego obejmowało szereg dziedzin życia społecznego m.in. urbanistykę, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zdrowie i higienę, kontrolę żebractwa i zbieranie włóczęgów, jak również kwestie dotyczące moralności oraz zaopatrzenia. Należy podkreślić, że państwo, w którym władza skupiona jest w ręku panującego, natomiast rozbudowany aparat administracyjny zmusza obywatela do całkowitego poddania się funkcjonowaniu takiego aparatu państwowego, formalnie  działającego w trosce o jego dobro, w efekcie prowadzi do przypisania mu  tożsamości państwa policyjnego. W artykule, który stanowi część II, badaniami objęto kształtowanie się oraz rozwój instytucji policyjnych w zakresie przedmiotowym i podmiotowym, na przykładzie Francji i Anglii w okresie monarchii absolutnych.

Bibliografia

Administracja państwa absolutnego, [w:] Encyklopedia Administracji Publicznej, http://encyklopediaap.uw.edu.pl/index.php/Administracja_pa%C5%84stwa_absolutnego

Bastylia: główna siedziba policji, https://gallica.bnf.fr/html/und/manuscrits/la-bastille-la-lieutenance-generale-de-police?mode=desktop

Cowley R., A History of the British Police: From its Earliest Beginnings to the Present Day, Stroud 2011.

Delamare N., Traktat o policji, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1098988/f6.item

Dyonet N., Czy porządek publiczny jest przedmiotem policji w traktacie z Delamare?, https://books-openedition-org.translate.goog/pur/122121?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc,

Fałdowski M. Zagłada polskich policjantów więzionych w obozie specjalnym NKWD w Ostaszkowie (wrzesień 1939 — maj 1940), Szczytno 2016.

Fałdowski M., Etyka zawodowa policjanta we współczesnej kulturze służby państwa demokratycznego, Szczytno 2018.

Fałdowski M., Współczesny wymiar bezpieczeństwa, „Zeszyty Naukowe SGSP” 2018, nr 2.

Vioux M., Franciszek I król Francji, https://www.britannica.com/biography/Francis-I-king-of-France

Kelling G. L., Walsh W. F., Brodeur J. P., Upadek policji, https://www.britannica.com/topic/police/The-decline-of-constabulary-police

Grobelna P., Monarchia absolutna Ludwika XIV: nowe ścieżki badawcze, „Studia Europaea Gnesnensia” 2014, nr 10.

Izdebski H., Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne” 2007, nr 1 (1).

Jaworski I., Zarys powszechnej historii ustrojów państwowych i prawa, Wrocław 1947.

Kamiński M. A., Ewolucja wywiadu jako instytucji państwa, Warszawa 2022.

Kawka W., Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno 1939.

Kitler W., Bezpieczeństwo wewnętrzne w świetle współczesnych wyzwań teorii i praktyki problemu, „Wiedza obronna” 2023, nr 1, http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/218/206

Majer P., Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w rozwoju dziejowym od X wieku do końca Polsk Ludowej, Szczytno 2012.

Majer P., Geneza i ewolucja policji jako pojęcia, instytucji i funkcji państwa, „Miscellanea Historico-Iuridicatom” 2012, t. XI.

Majer P., Ustawy polskiej policji (1791-2011). Źródła z komentarzem, Szczytno 2013.

Mayer O., Deutsches Verwaltungsrecht, Munchen, und Leipzig 1924.

Misiuk A., Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów (od X wieku do współczesności), Szczytno 2012.

Montesquieu, O duchu praw, tłum. T. Boy-Żeleński, https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/o-duchu-praw.pdf

Nauka policji we Francji, http://policja.eprace.edu.pl/631,Nauka_policji_we_Francji.html

Policja francuska w okresie monarchii, https://www.britannica.com/topic/police/The-decline-of-constabulary-police

Sójka-Zielińska K., Historia prawa, Warszawa 1998.

Stoll M., Utworzenie biura porucznika policji paryskiej, https://francearchives.gouv.fr/pages_histoire/26287398

Volumina Legum, t. 9, Prawa, konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych sejmach koronnych od Seymu Wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego Seymu uchwalone, Kraków 1889, https://bc.radom.pl/dlibra/publication/47125/edition/45710?language=pl

Ustawa z 6 kwietnia 1990 roku o Policji, Dz.U. z 1990 r., nr 30, poz. 179 z późn. zm.

Opublikowane
2023-12-30
Dział
Artykuły recenzowane