RELEWANTNY CHARAKTER INTERPOLU W DZIEDZINIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Słowa kluczowe: Interpol, policja, współpraca międzynarodowa, bezpieczeństwo

Abstrakt

Powołana w 1923 r. Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej – Interpol jest po Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) drugą co do liczby członków międzypaństwową organizacją na świecie. Wraz z postępującą globalizacją i rozwojem nowych technologii organy ścigania zmuszone zostały do podejmowania skutecznych działań na płaszczyźnie zwalczania przestępczości mającej wymiar międzynarodowy. Istotną rolę związaną z wymianą informacji pełni Interpol współdziałając z szeregiem podmiotów, zwłaszcza z ONZ. Współpraca ta koncentruje się, oprócz bieżącej działalności, na realizacji celów priorytetowych zawartych w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. W artykule omówiono wybrane przedsięwzięcia podejmowane przez Interpol we wskazanym obszarze w aspekcie współpracy policyjnej.

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA REFERENCES LIST
PIŚMIENNICTWO
LITERATURE
Berkowski J., Osobowe środki pracy operacyjnej – dokumentowanie, wynagradzanie, nadzór przełożonego, [w:] M. Fałdowski, Z. Mikołajczyk, M. Zubańska (red.) Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego, t. 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2019.
Fałdowski M. (red.), Bezpieczeństwo dokumentów publicznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2018.
Fałdowski M., Selected issues of police practice in the area of internal security, „Scientific Journal of the Military University of Land Forces” 2022, nr 1.
Fałdowski M., Współczesny wymiar bezpieczeństwa, „Zeszyty Naukowe SGSP” 2018, nr 66.
Fałdowski M., Bezpieczeństwo publiczne w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa-wybrane aspekty prawne, [w:] W. Kitler, P. Hac (red.) Funkcjonowanie państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2022.
Fałdowski M., Magneto w programie „Horyzont 2020”, [w:] M. Fałdowski, W. Zubrzycki (red.) System analizy i korelacji danych multimedialnych do zapobiegania przestępczości zorganizowanej i prowadzenia dochodzeń, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2019.
Fałdowski M., Wybrane formy doskonalenia zawodowego realizowane przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie w zakresie identyfikacji i zwalczania zagrożeń o charakterze terrorystycznym, „Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” 2018, nr 2.
Fałdowski M., Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych - Interpol w zwalczaniu wybranych zagrożeń XXI w., „Wiedza Obronna” 2023, (T. 282), nr 1.
Filipkowski W., Mądrzejowski W. (red.) Biały wywiad. Otwarte źródła informacji-wokół teorii i praktyki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
Filipkowski W., Przestępczość gospodarcza, [w:] E.W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz M. Perkowska (red.) Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2019.
Furgała A., Szlachter D., Tulej A., Chomentowski P., Struktura podmiotowa systemu walki z terroryzmem w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] W. Zubrzycki (red.), Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym w Polsce, Jografika Studio Wydawnicze, Warszawa 2011.
Hołyst B., Policja na świecie, LexisNexis Polska, Warszawa 2013.
Hołyst B., Terroryzm, t. 1, Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis”, Warszawa 2011.
Hołyst B., Terroryzm, t. 2, Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis”, Warszawa 2011.
Konstanty Ż., Nowicka A., Rola dzieci w organizacjach terrorystycznych oraz konfliktach zbrojnych, „Securo. Współczesny terroryzm” 2016, nr 3.
Pływaczewski E.W., Filipkowski W., Rau Z. (red.), Przestępczość w XXI wieku. Zapobieganie i zwalczanie: problemy techniczno-informatyczne, Wolter Kluwer, Warszawa 2015.
Redo S., Kryminologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju społeczeństw, [w:] E.W. Pływaczewski, S. Redo, E.M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz M. Perkowska (red.) Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2019.
Redo S., Priorytety agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, [w:] E.W. Pływaczewski, S. Redo, E.M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz M. Perkowska (red.) Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2019.
Safjański T., Prawne, organizacyjne i techniczne uwarunkowania udziału Polski we współpracy międzynarodowej w ramach Interpolu, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2016, nr 14, https://www.abw.gov.pl (dostęp: 28.02.2024).
Safjański T., Działania Interpolu – charakter prawny, systematyka oraz próba oceny skuteczności, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2020, nr 23, https://www.abw.gov.pl (dostęp: 28.02.2024).
Skwarek Z., Fałdowski M., Hac P., Funkcjonowanie państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej , Warszawa 2022.
Zubrzycki W., Tak zwany terroryzm, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2017.
Informacja, [w:] Encyklopedia zarzadzania, https://mfiles.pl/pl/index.php (dostęp: 14.11.2022).
Strona internetowa CITES, https://cites.org/eng, „Co to jest CITES” (dostęp: 14.02.2023).
Strona internetowa Interpolu, https://www.interpol.int, „Strategic Framework 2022-2025” (dostęp: 13.02.2023).
Strona internetowa Interpolu, https://www.interpol.int, „Global Policing Goals” (dostęp: 14.02.2023).
Strona internetowa Interpolu, https://www.interpol.int, „International organization partners” (dostęp: 14.02.2023).
Strona internetowa Interpolu, https://www.interpol.int, „Kluczowe daty” (dostęp: 28.02.2024).
Strona internetowa Policji ONZ, https://police.un.org, „Serious and organized crime,” (dostęp: 14.02.2023).
Strona internetowa Sustainable Development Goals, https://www.un.org/sustainabledevelopment, „Agenda Zrównoważonego Rozwoju”, (dostęp: 14.11.2022).
Strona internetowa UNIC WARSAW. Ośrodka Informacji, ONZ w Warszawie, https://www.unic.un.org.pl, „Szczyt Zrównoważonego Rozwoju Nowy Jork, 25 – 27 września 2015 r.” (dostęp: 27.02.2024).
ŹRÓDŁA
SOURCES
Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu finansowania terroryzmu, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 263, poz. 2620).
Projekt Konwencji o zapobieganiu i karaniu terroryzmu z 16 listopada 1937 r. [w:] B. Hołyst, Terroryzm, t. 2, LexisNexis Polska, Warszawa 2011.
Rezolucja Zgromadzenie Ogólnego w dniu 25 września 2015 r. „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” (dokument A/RES/70/).
Statut Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol, przyjęty w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r. (Dz.U. 2015 poz. 1758).
Strona internetowa Interpolu, https://www.interpol.int, „Towards a Global Indicator on Unidentified Victims in Child Sexual Exploitation Material. Technical Report, (dostęp: 16.04.2021).
Strona internetowa Sejmu, https://orka.sejm.gov.pl, „Ustawa z dnia o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – Interpol, przyjętego w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r.” (dostęp: 28.02.2024).
Zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP 2016.13).
Opublikowane
2024-03-31
Dział
Artykuły recenzowane