Zasady postępowania podczas stanu epidemii wprowadzonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2

Słowa kluczowe: Bezpieczeństwo zdrowotne, stan epidemii, COVID-19, ograniczenia wolności i praw jednostki

Abstrakt

Ze względu na konieczność zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2, jak również rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) prawodawca przyjął szereg regulacji, które mają chronić bezpieczeństwo zdrowotne. Znowelizował on dla potrzeb walki z COVID-19 już obowiązujące przepisy prawne, a także wprowadził nowe rozwiązania. Istotne znaczenie będą miały w tym zakresie również zasady postępowania podczas stanu epidemii wprowadzonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Konieczność podjęcia działań ochronnych wymusza na organach władzy publicznej wprowadzenia szeregu ograniczeń dotyczących korzystania z wolności i praw człowieka i obywatela. W związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 te ograniczenia są daleko idące, ale niezbędne dla zahamowania niebezpieczeństwa. Celem artykułu jest określenie zasad postępowania w czasie stanu epidemii ogłoszonego w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Metody badawcze zastosowane w artykule, to metoda dogmatyczno-prawna oraz metoda teoretyczno-prawna.

Bibliografia

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.

Bojarski K., Współdziałanie administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu administracyjno-prawnym, Warszawa-Nisko 2017.

Bożek M., Karpiuk M., Kostrubiec J., Walczuk K., Zasady ustroju politycznego państwa, Poznań 2012.

Chałubińska-Jentkiewicz K., Cyberodpowiedzialność, Toruń 2019.

Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Zalasińska K., Prawo bezpieczeństwa kulturowego, Siedlce 2016.

Czuryk M., Bezpieczeństwo jako dobro wspólne, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, nr 3.

Czuryk M., Drabik K., Pieczywok A., Bezpieczeństwo człowieka w procesie zmian społecznych, kulturowych i edukacyjnych, Olsztyn 2018.

Czuryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K., Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne, Olsztyn 2016.

Czuryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K., Prawo zarządzania kryzysowego. Zarys systemu, Olsztyn 2016.

Czuryk M., Kostrubiec J., The legal status of local self-government in the field of public security, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2019, nr 1.

Czuryk M., Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego, [w:] Podstawy bezpieczeństwa współczesnego państwa (podmiotu). Implikacje, J. Pawłowski (red.), Warszawa 2015.

Czuryk M., Supporting the development of telecommunications services and networks through local and regional government bodies, and cybersecurity, „Cybersecurity and Law” 2019, nr 2.

Czuryk M., Właściwość Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów w zakresie obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego, Olsztyn 2017.

Hoffman I., Jedynie teoretyczna możliwość wprowadzenia katastralnego systemu opodatkowania nieruchomości – uregulowania w zakresie podatków od nieruchomości na Węgrzech, „Analizy i Studia” 2019, nr 2.

Karpiuk M., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lutego 2018 r. (II OSK 2524/17), „Studia Iuridica Lublinensia” 2019, nr 1.

Karpiuk M., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 kwietnia 2017 r. (IV SA/Wa 312/17), „Studia Iuridica Lublinensia” 2018, nr 4.

Karpiuk M., Kostrubiec J., The Voivodeship Governor’s Role in Health Safety, „Studia Iuridica Lublinensia” 2018, nr 2.

Karpiuk M., Ograniczenie wolności uzewnętrzniania wyznania ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2017, t. 9.

Karpiuk M., Prokop K., Sobczyk P., Ograniczenie korzystania z wolności i praw człowieka i obywatela ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, Siedlce 2017.

Karpiuk M., Sobczyk P. (red.), Obronność, bezpieczeństwo i porządek publiczny. Komentarz do wybranych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Olsztyn 2018.

Karpiuk M., Szczęch N., Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Olsztyn 2017.

Karpiuk M., Właściwość wojewody w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania zagrożeniu życia i zdrowia, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, nr 2.

Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Warszawa 2011.

Kitler W., Czuryk M., Karpiuk M. (red.), Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część ogólna, Warszawa 2013.

Kitler W., System bezpieczeństwa narodowego RP – aspekty prawno-organizacyjne, „Wiedza Obronna” 2019, nr 3.

Konarska-Wrzosek V. (red.), Kodeks karny. Komentarz, LEX 2018.

Kostrubiec J., Status of a Voivodship Governor as an Authority Responsible for the Matters of Security and Public Order, „Barometr Regionalny” 2018, nr 5.

Karpiuk M., Krzykowski P., Skóra A. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz do art. 61-126, t. II, Olsztyn 2020.

Mickiewicz P., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Organizacja systemu i projektowanie działań, Poznań 2020.

Pieczywok A., Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, Lublin 2018.

Polinceusz M., Stany nadzwyczajne – zasady i zakres działania terenowych organów administracji publicznej w województwie, [w:] Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, E. Ura, S. Pieprzny (red.), Rzeszów 2010.

Sikora K., Straże w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] System bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy i inne podmioty administracji, M. Zdyb, J. Stemasiak, K. Sikora (red.), Warszawa 2015.

Skóra A., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Elbląg 2015.

Skóra A., Prawo administracyjne materialne. Podstawowe problemy, Elbląg 2017.

Tuleja P. (red.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, LEX 2019.

Tyrawa D., Gwarancje bezpieczeństwa osobistego w polskim administracyjnym prawie drogowym, Lublin 2018.

Wieczorek M., Charakter prawny stosunków służbowych funkcjonariuszy służb mundurowych, Toruń 2017.

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008.

Opublikowane
2020-10-31
Dział
Artykuły recenzowane