DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ W WARUNKACH NORMALNEGO FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA A ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA ZEWNĘTRZNEGO PAŃSTWA

Słowa kluczowe: dostęp do informacji publicznej, bezpieczeństwo państwa, zagrożenie dla bezpieczeństwa zewnętrznego państwa

Abstrakt

Rozważania artykułu koncentrują się wokół zagadnień związanych z dostępem do informacji  publicznej w kontekście bezpieczeństwa państwa w warunkach normalnego jego funkcjonowania. Szczegółowa analiza obejmuje znaczenie prawa do informacji publicznej i prawa prasowego oraz ich rodzimej konstrukcji prawnej, a także konsekwencje tej konstrukcji dla bezpieczeństwa państwa. Uwagę zwrócono na uprawnienia prasy jako krytyka społecznego w uzyskaniu dostępu do informacji publicznej i informacji prasowej, a w konsekwencji wiążących się z tym potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa państwa. Na tle rodzimej regulacji prawnej w tym obszarze prawnym podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy przyjęte przez rodzimego ustawodawcę rozwiązania w zakresie dostępu do informacji publicznej, realizujące zasadę jawności, nie stwarzają nadmiernych zagrożeń dla funkcjonowania państwa, w tym dla jego bezpieczeństwa, w normalnych warunkach.

Bibliografia

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009

Brzozowska-Pasieka M., Olszyński M., Pasieka J., Prawo prasowe. Komentarz praktyczny, LexisNexis 2013, Lex z dnia 15 stycznia 2022 r.

Chabel C., Udzielenie informacji publicznej na wniosek prasy, LEX/el. 2015, dostęp z dnia 15 stycznia 2022 r.

Cisowska-Sakrajda E., Wyporska-Frankiewicz J., Elektroniczny wniosek o informację publiczną, a skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na bezczynność organu [w:] Innowacje 2016. ICT w służbie społeczeństwu, pod red. P. A. Nowaka, Łódź 2016

Cisowska-Sakrajda E., Prawne aspekty bezpieczeństwa infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej państwa, Problemy Mechatroniki, w druku.

Czuryn M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K., Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne, Olsztyn 2016

Jarzęcka-Siwik E., Wyporska-Frankiewicz J. [w:] Dostęp do informacji publicznej na wniosek w praktyce jednostek samorządu terytorialnego, pod red. J. Wyporskiej-Frankiewicz, Warszawa 2019

Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002

Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2016

Kitler W., Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe, Toruń 2018

Kruk E., Dziennikarz jako zawód zaufania publicznego, Annales Universitatis Mariae Curie-Składowska Lublin- Polonia, VOL. LXIV, 2 SECTIO G 2017

Lewandowski R., Sektory gospodarcze o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, Toruń 2015, http://www.badania-gospodarcze.pl/images/Working_Papers/2015_No_72.pdf, z 28 grudnia 2021 r.

Olszewski L., Strategiczne sektory w rozwoju współczesnej gospodarki narodowej, s. 545 i n. http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/40032/PDF/33_Leon_Olszewski.pdf z 28 grudnia 2021 r.

Piskorz-Ryń A. [w:] Dostęp do informacji publicznej na wniosek w praktyce jednostek samorządu terytorialnego, E. Jarzęcka-Siwik, A. Piskorz-Ryń, J. Wyporska-Frankiewicz, pod red. J. Wyporskiej-Frankiewicz, Warszawa 2019

Sarnecki P., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom II, Warszawa 2016, dostęp Lex z dnia 18 stycznia 2021r.

Sitniewski P.M., Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi, LEX 2014, dostęp z dnia 15 stycznia 2022 r.

Sobczak J., Kakareko K., Zawód dziennikarza w obliczu zmian, Zeszyty Naukowe KUL 60 (2017) nr 1 (237)

Szustakiewicz P., Dostęp do informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej [w:] T. Gardocka (red.), Obywatelskie prawo do informacji, Warszaw 2008

Szustakiewicz P., Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat 2015-2018 w sprawach dotyczących informacji publicznej, Przegląd Prawa Publicznego z 2019 r., z. 7-8

Szustakiewicz P., Problemy dostępu do informacji publicznej na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Samorząd Terytorialny” z 2015 r., nr 4, s. 62

Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, tom II, Warszawa 1979

Wyporska-Frankiewicz J., Cisowska-Sakrajda E., Dostęp do informacji publicznej a bezpieczeństwo państwa, Wiedza Obronna 2022, vol. 278 nr 1

Opublikowane
2023-03-01
Dział
Artykuły recenzowane